Stanowisko to znajduje potwierdzenie w Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 21.01.2021 r. (sygn. akt. I SA/Rz 841/20). W opisywanym stanie faktycznym wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej chcąc uzyskać odpowiedź na pytanie czy jest on zobowiązany do złożenia informacji o grupie podmiotów za rok 2019, na podstawie przepisów ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U.2020.343 t.j.).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. W ocenie organu przepisy ustawy o wymianie informacji podatkowych nie są przepisami prawa podatkowego w rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej, nie nakładają na podmioty żadnych obowiązków, które miałyby wpływ na powstanie lub realizację obowiązku podatkowego, przez co nie mogą być objęte wydaniem interpretacji.

Zakres przedmiotowy przepisów prawa, który uzasadnia wydanie interpretacji indywidualnej został określony w treści art. 14 b § 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Pojęcie przepisów prawa podatkowego zostało zdefiniowane w treści przepisu art. 3 pkt 2 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym przez przepisy prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Z art. 2 pkt 3 ordynacji podatkowej wynika definicja ustaw podatkowych przez które rozumie się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Reasumując, przepisy, które nie stanowią przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b § 1 ordynacji podatkowej, nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X