W dniu 18 maja 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.115.2022.1.SG w zakresie ustalenia:

  1. Czy zbycie udziałów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz osoby fizycznej spowoduje spełnienie przez Spółkę warunku określonego w art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umożliwi opodatkowanie ryczałtem (stosowanie estońskiego CIT) oraz
  2. Czy przekształcenie prawne spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje brak możliwości opodatkowania ryczałtem w związku z art. 28k ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2 ustawy o CIT.

Stan faktyczny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 31 stycznia 2018 r. Wspólnikami Spółki są: K. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusz) oraz osoby fizyczne (komandytariusze). Ponieważ komplementariuszem Spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 28j ust 1 pkt 4 ustawy CIT niemożliwe jest opodatkowanie ryczałtem. W związku z tym planowane jest wyjście ze Spółki obecnego komplementariusza, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ogół praw i obowiązków obecnego komplementariusza nabędzie osoba fizyczna na podstawie KSH. Ponadto, Spółka spełnia pozostałe wymogi wynikające z art. 28j ustawy o CIT, aby stosować estoński CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy oraz DKIS

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że zmiana wspólników w spółce komandytowej i przejęcie ogółu praw i obowiązków komplementariusza przez osobę fizyczną w miejsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie powoduje ograniczenia stosowania opodatkowania ryczałtem. Zmiana wspólników w spółce komandytowej nie jest bowiem czynnością restrukturyzacyjną wymienioną w art. 28k ust. 1 pkt 5-6 ustawy CIT. Organ podatkowy przyznał rację Spółce, tym samym uznając, że będzie miała ona prawo do opodatkowania ryczałtem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie ze spółki komandytowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W rezultacie, należy uznać, że zmiana wspólników w spółce komandytowej i przejęcie ogółu praw i obowiązków komplementariusza przez osobę fizyczną w miejsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie powoduje ograniczenia stosowania opodatkowania ryczałtem.

Organ podatkowy, odnosząc się do wątpliwości w zakresie ustalenia czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje brak możliwości opodatkowania ryczałtem w związku z art. 28k ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2 ustawy CIT wskazał, że w pierwszej kolejności należy odnieść się do przepisów KSH. Na gruncie analizowanej sprawy Dyrektor KIS przytoczył, że przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową nie stanowi jej likwidacji, lecz prowadzi do jej kontynuacji w innej, nowej formie prawnej, a majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Oznacza to, że przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową polega wyłącznie na modyfikacji formy ustrojowej spółki, a nie na rozwiązaniu spółki i utworzeniu w jej miejsce nowej. Ponadto, należy wskazać, że przepisy prawa nie wyłączają możliwości dokonania restrukturyzacji (przekształcenia) w sytuacji korzystania już z opodatkowania ryczałtem. Dodatkowo, przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest czynnością restrukturyzacyjną wymienioną w art. 28k ust. 1 pkt 5-6 ustawy CIT.

W wyniku powyższego, organ uznał, że przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi przeszkody do opodatkowania ryczałtem. Zatem jeżeli opodatkowanie ryczałtem rozpocznie spółka komandytowa i zostanie ona przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może kontynuować opodatkowanie ryczałtem rozpoczęte przez spółkę komandytową, o ile nadal będzie spełniała warunki przewidziane w art. 28c-28t ustawy CIT.

Reasumując, organ uznał że przekształcenie prawne spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest czynnością restrukturyzacyjną wymienioną w art. 28k ust. 1 pkt 5-6 ustawy CIT. Dlatego przekształcenie prawne spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi przeszkody do stosowania opodatkowania ryczałtem.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X