W dniu 17 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.167.2022.1.SG w zakresie ustalenia, czy Spółka, która świadczy usługi w zakresie umów o kredyt konsumencki (pośrednik kredytu konsumenckiego) i została wpisana na listę pośredników kredytowych (RPK) może wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek tzw. CIT estoński.

Stan faktyczny

Spółka komandytowo-akcyjna jest polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka świadczy usługi pośrednictwa w zakresie umów o kredyt konsumencki (pośrednik kredytu konsumenckiego), usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegają na oferowaniu, przygotowaniu albo zawieraniu umów o kredyt konsumencki. Spółka jest wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru pośredników kredytowych (RPK).

Przepisy o ryczałcie wyłączają wprost niektóre kategorie podatników z zakresu podmiotowego tej regulacji. Wyłączenie podmiotowe może mieć charakter trwały i wówczas dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 1 pkt 1-4 ustawy CIT. Może mieć również charakter czasowy i dotyczyć tych podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 1 pkt 5-6 ustawy CIT. Spółka ma natomiast wątpliwość czy jako podmiot wpisany do rejestru pośredników kredytowych (RPK) może skorzystać z opodatkowania Ryczałtem, tj. czy nie zostanie uznana za podmiot nieuprawniony do Ryczałtu w rozumieniu art. 28k ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy CIT.

Stanowisko DKIS

W interpretacji DKIS do rozstrzygnięcia, czy Spółka jest podmiotem uprawnionym do wyboru opodatkowania ryczałtem ma ustalenie, czy Spółka jest przedsiębiorstwem finansowym, o którym mowa w art. 15c ust. 16 ustawy CIT bądź instytucją pożyczkową w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

W opinii Organu podatkowego, Spółka nie jest przedsiębiorstwem finansowym i nie jest instytucją pożyczkową. Bowiem jak wynika z opisu sprawy, Spółka jest podmiotem wpisanym do rejestru pośredników kredytu konsumenckiego prowadzonym przez KNF. Spółka jest zatem pośrednikiem kredytowym w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy o kredycie konsumenckim.

Tym samym wskazać należy, że jeżeli do Spółki nie będą miały zastosowania pozostałe warunki wyłączające możliwość opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych z art. 28k ustawy CIT oraz Spółka będzie spełniać warunki z art. 28j ustawy CIT, to będzie uprawniona do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Podsumowując, Spółka jako pośrednik kredytu konsumenckiego, który został wpisany na listę pośredników kredytowych (RPK) może wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek tzw. CIT estoński. W rezultacie, Organ przyznał rację podatnikowi, uznając stanowisko za prawidłowe, potwierdzając, że Spółka jest podmiotem uprawnionym do skorzystania z Estońskiego CIT.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X