W dniu 17 marca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.23.2020.1.MS), w przedmiocie istnienia powiązań na gruncie przepisów o cenach transferowych pomiędzy Uczelnią oraz Szpitalem, dla którego Uczelnia jest podmiotem tworzącym.

Uczelnia (Wnioskodawca) jest publiczną uczelnią medyczną. Funkcjonując na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym uczelnia medyczna może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w charakterze samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, Uczelnia utworzyła trzy uniwersyteckie szpitale kliniczne w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Każdy ze Szpitali posiada osobowość prawną.

Z treści Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik. Z przywołanej ustawy wynika, że w przypadku podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami podmiot tworzący zawiera z kierownikiem stosunek pracy na mocy powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną. Ponadto, podmiot tworzący ogłasza konkurs na stanowisko kierownika. Podmiot tworzący powołuje również radę społeczną. Rada społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym kierownika.

Jak wynika z powyższego, podmiot tworzący, którym jest Wnioskodawca, ma wpływ na zarządzanie Szpitalami poprzez powoływanie kierownika (podpisywanie z nim umowy o pracę lub innej umowy dotyczącej zatrudnienia), powoływanie i odwoływanie rady społecznej, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym kierownika.

Szpitale  na mocy przywołanej Ustawy są obowiązane do udostępnienia uczelni medycznej jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed – i podyplomowego w zawodach medycznych, zaś uczelnia medyczna jest obowiązana do przekazywania w zamian za to środków finansowych na realizację zadań dydaktycznych i badawczych.

Zdaniem organu podatkowego Uczelnia posiada faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez Szpitale w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spełniona jest również definicja ?udziału w zarządzaniu i kontroli?. Należy uznać, iż Uczelnia oraz Szpital, dla którego Uczelnia jest podmiotem tworzącym są ze sobą powiązane na gruncie przepisów o cenach transferowych, zarówno w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., jak również w poprzednich stanach prawnych.

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X