W dniu 23 sierpnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDWB.4010.16.2022.2.MJ w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona na podstawie UPO do odliczenia od podatku dochodowego od osób prawnych do zapłaty w Polsce podatku u źródła pobranego w Meksyku od wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz Spółki meksykańskiej usług.

Stan faktyczny

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem CIT w kraju od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka pełni rolę podmiotu holdingowego i świadczy usługi m.in. w zakresie korzystania z Technologii X oraz usługi wsparcia dla spółek z Grupy Kapitałowej. Jednym z nabywców świadczonych przez Wnioskodawcę Usług umożliwiających korzystanie z Technologii X będzie spółka z siedzibą w Meksyku będąca meksykańskim rezydentem podatkowym. Za świadczone Usługi na rzecz Spółki meksykańskiej, Wnioskodawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Meksyku płatność za Usługi może podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła w Meksyku.

Zgodnie z postanowieniami UPO zawartej między Rządem RP a Rządem Meksyku, umowa ta dopuszcza opodatkowanie należności licencyjnych w państwie źródła (tj. w Meksyku), przy czym stosownie do postanowień UPO stawka podatku u źródła nie może przekroczyć 10% kwoty brutto należności licencyjnych. Oznacza to że Spółka meksykańska jako wypłacająca wynagrodzenie za Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w przyszłości, będzie zobowiązana do pobrania i zapłaty podatku z wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy. Zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymywane w przyszłości od Spółki meksykańskiej będzie traktowane przez meksykańskie organy podatkowe jako należności licencyjne (zgodnie z lokalną ustawą podatkową), a w efekcie będzie podlegało pod regulację zawartą w art. 12 Konwencji między Polską a Meksykiem.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sytuacji, czy Spółka będzie uprawniona na podstawie art. 23 ust. 1 lit. b UPO w zw. z art. 20 ust. 1 Ustawy o CIT w zw. z art. 22a Ustawy o CIT, do odliczenia od podatku dochodowego od osób prawnych do zapłaty w Polsce podatku u źródła pobranego w Meksyku od wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz Spółki meksykańskiej usług.

W myśl art. 20 ust. 1 updop, jeżeli podatnicy osiągają również dochody (przychody) poza terytorium RP i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, to w takim wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Art. 20 updop stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W myśl art. 23 ust. 1 Konwencji, w przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący:

a) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany w Meksyku, to Polska, z zastrzeżeniem postanowień pod literą b), zwolni taki dochód z opodatkowania. Polska, przy obliczaniu wysokości podatku, który byłby zastosowany, gdyby zwolniony dochód nie był wyłączony z opodatkowania, bierze pod uwagę zwolniony dochód;

b) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 może być opodatkowany w Meksyku, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej zapłaconemu meksykańskiemu podatkowi dochodowemu. Takie odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, który odnosi się do dochodu uzyskanego z Meksyku.

Reasumując, podatek dochodowy, który zostanie pobrany u źródła (w Meksyku) od wypłacanego Wnioskodawcy wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz Spółki meksykańskiej usług (należności licencyjnych), podlega odliczeniu od podatku CIT w Polsce do wysokości limitu, obliczonego na podstawie art. 20 updop. Jednak kwota odliczenia nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. W konsekwencji, Organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za prawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X