Wyrok dotyczy sprawy ze skargi na interpretację indywidualną.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła Spółki, która specjalizuje się w odzysku cyny. Zajmuje się wytwarzaniem jej w postaci czystej, oferuje również stopy cyny i stopy lutownicze. Z uwagi na fakt, że odpady przemysłowe stanowiące surowiec w działalności produkcyjnej Spółki są trudno dostępne, kluczowym warunkiem sukcesu w branży jest dostęp do surowca w odpowiedniej ilości i po konkurencyjnych cenach. Istotna dla sukcesu rynkowego jest też dywersyfikacja kanałów sprzedaży mająca na celu zapewnienie rynków zbytu dla wytwarzanych przez Spółkę wyrobów gotowych. Z tego względu prowadzi ona aktywną politykę zakupową oraz sprzedażową, zarówno samodzielnie, jak i za pośrednictwem swoich zagranicznych oddziałów i podmiotów powiązanych.

Spółka nabywa od podmiotów z nią powiązanych usługi pośrednictwa w zakupie odpadów przemysłowych wykorzystywanych przez Spółkę jako surowiec w procesie produkcyjnym oraz w sprzedaży wyrobów gotowych. Usługodawcy występują w roli agentów (pośredników) odpowiedzialnych za doprowadzenie do transakcji zakupu przez Spółkę surowców oraz sprzedaży przez nią wyrobów gotowych z podmiotami niepowiązanymi działającymi na danym rynku i utrzymanie z nimi współpracy. Usługodawcy nawiązują relacje z potencjalnym dostawcą surowców/odbiorcą wyrobów gotowych i pośredniczą w zawarciu przez Spółkę transakcji.

W zakres usług świadczonych przez pośredników (agentów) wchodzi przede wszystkim nawiązywanie i utrzymywanie bieżących kontaktów z podmiotami zewnętrznymi (niezależnymi) oferującymi odpady przemysłowe zdatne do przetworzenia przez Spółkę oraz podmiotami zainteresowanymi zakupem wyrobów gotowych oferowanych przez Spółkę. To jest podstawowa i zasadnicza czynność każdego agenta.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie czy wskazane usługi pośrednictwa stanowią usługi o podobnym charakterze do usług wymienionych w art. 15e u CIT.

Należy zaznaczyć, że kwestia kwalifikacji usług o podobnym charakterze do usług wymienionych wprost w art. 21 ust. 1 pkt 1) oraz w art. 15e ust 1 uCIT jest dla podatników niejasna i problematyczna z uwagi na brak ustawowo wskazanych przesłanek decydujących o kwalifikacji usług do tych wymienionych w przepisach. Muszą być podobne, jednak brak jest kryteriów wskazujących na zakres tego podobieństwa.

Jako podstawowe kryterium kwalifikacji świadczenia jako podobnego do tych świadczeń, które wymienione są wprost w przepisach jest to, czy w przypadku porównywanego świadczenia elementy charakterystyczne dla świadczeń (usług) nazwanych przeważają nad pozostałymi elementami. Aby zatem uznać, że takie porównywane świadczenie podlega ograniczeniom wynikającym z komentowanego przepisu, a więc, że jest podobne do świadczeń wymienionych w nim wprost, niezbędne jest stwierdzenie, że to porównywane świadczenie stanowi swego rodzaju modulację jednego ze świadczeń nazwanych czy też kompilację kilku takich świadczeń.

W przypadku usług pośrednictwa mowa jest o trudności precyzyjnego zdefiniowania pojęcia tych usług Jest to zrozumiałe, jeśli zważy się, że usługi pośrednictwa mają charakter niejednorodny i mogą być świadczone na różnych podstawach prawnych np. umowy pełnomocnictwa, zlecenia, umowy agencyjnej a także na podstawie innych, zgodnie z ogólną zasadą swobody umów. Różna może być także treść tych umów, a przede wszystkim zakres umocowania pośrednika, to jest do jakich konkretnych działań, zadań jest on upoważniony.

Dlatego aby przesądzić, czy dany pośrednik świadczy usługi podobne do tych wymienionych wprost w przepisie 15e oraz 21 ust 1 pkt 1) uCIT konieczne jest odniesienie się do zakresu umocowania takiego podmiotu in concreto. W zależności od tego jaka jest faktyczna treść stosunku zobowiązaniowego w oparciu o który działa pośrednik, to jest jakich konkretnych czynności się podejmuje, proces porównania świadczonych przez niego usług do tych wskazanych wprost w ww. przepisach może dać rezultat pozytywny, czyli ustalenia ich podobieństwa bądź negatywny, to jest, że takiego podobieństwa nie przejawiają.

Innymi słowy uznanie danego świadczenia za świadczenie o podobnym charakterze lub nie, determinuje analiza wszystkich okoliczności danego stanu faktycznego. Jest oczywistym, że zawierane przez podmioty gospodarcze umowy o wykonanie usług pośrednictwa różnią się czynnościami jakie mają wykonywać pośrednicy, dlatego też w każdym przypadku należy w sposób indywidualny dokonywać oceny tych czynności.

 

Autor: Izabela Lipka ? Konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X