W dniu 21 września 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.192.2022.2.AR w zakresie ustalenia:

    • czy w opisanym stanie faktycznym, w 2022 r. za wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw powinna być brana wartość wynikająca z Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, tj. rok 2021;
    • czy osoba zatrudniona w oparciu o umowę zlecenia, korzystająca ze zwolnienia z PIT oraz ZUS jako studentka poniżej 26 roku życia, spełnia warunek dotyczący zatrudnienia.

Stan faktyczny

Wnioskodawca 1 stycznia 2022 r. dokonał wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. W ustawowym terminie, tj. w styczniu 2022 r. Spółka powzięła jednak wątpliwości co do spełnienia warunku zatrudnienia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b) w zw. z art. 28j ust. 3 pkt 2) ustawy o CIT. Obecnie Spółka zatrudnia bowiem jedną osobę – studentkę poniżej 26 roku życia, niebędącą podmiotem powiązanym ze Spółką, na umowę zlecenia. W tym celu Spółka ponosi miesięczne wydatki przewyższające przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Ponadto Spółka spełnia przesłanki do uznania jej za małego podatnika, zgodnie z art. 4a pkt. 10 ustawy o CIT.

Stanowisko DKIS

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że osoba zatrudniona w oparciu o umowę zlecenia, korzystająca ze zwolnienia z PIT (ulga dla młodych) oraz ZUS jako studentka poniżej 26 roku życia, spełnia warunek wynikający z art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b) oraz w art. 28j ust. 3 pkt 2) ustawy o CIT, ponieważ mimo, iż w tej sytuacji wystąpi obowiązek płatnika, to przepis szczególny pozwoli na zwolnienie z opodatkowania PIT lub oskładkowania.

Należy jednak mieć na uwadze, że w związku z zatrudnieniem wskazanej we wniosku studentki, w każdym miesiącu pierwszego roku opodatkowania ryczałtem, Wnioskodawca winien ponosić z tytułu wypłaty na jej rzecz wynagrodzenia wydatek w kwocie stanowiącej co najmniej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Z przepisów nie wynika za jaki okres należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Natomiast DKIS nie zgodził się z Wnioskodawcą, że przeciętne wynagrodzenie nie może być rozumiane jako przeciętna wartość wynagrodzenia podana w Obwieszczeniu Prezesa GUS za rok poprzedni ? 2021, ale jako przeciętna wartość wynagrodzenia za poszczególne miesiące.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 

Warunek opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Art.  28j ust. 1 pkt 3 Ustawy o CIT

Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli spełnia łącznie warunki wskazane w tym przepisie, w tym podatnik:

a) zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3* osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym,

lub

b) ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3* osób fizycznych, niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

*W przypadku małego podatnika, w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem, co najmniej 1 osoby.

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X