W dniu 15 maja 2020 r. Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.81.2020.2.MS) w celu ustalenia czy wniesienie wkładu pieniężnego podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych.
W opisanym stanie faktycznym jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy (posiadającym 100% udziałów Wnioskodawcy) jest spółka mająca siedzibę na Słowacji.
Spółka mająca siedzibę na Słowacji (Spółka X) planuje podwyższyć kapitał Wnioskodawcy. Wkład dokonany przez Spółkę X będzie miał postać wkładu pieniężnego. Jego wysokość będzie wynosiła 5 000 000,00 euro. Przedmiotowy wkład zostanie przeznaczony w części na kapitał zakładowy Wnioskodawcy, a w części na jego kapitał zapasowy (agio).
Powyższą transakcję przedstawiono na schemacie poniżej.
Schemat 1. Transakcja pomiędzy podmiotem X i Y

Zgodnie z art. 11k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:
1) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
2) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
3) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
4) 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.
Zdaniem Wnioskodawcy, jak i organu podatkowego transakcję wniesienia wkładu pieniężnego należy zakwalifikować do innej transakcji niż określona w pkt 1-3) powyżej. W związku z tym Wnioskodawca będzie zobowiązany sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych dla przedmiotowej transakcji.

 

Autor: Beata Rawa – Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X