Ministerstwo finansów opublikowało stanowiska podmiotów zgłoszone w ramach konsultacji publicznych w odniesieniu do projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, który wprowadza rozwiązania w zakresie możliwości uzyskania uprzedniego porozumienia cenowego w uproszczonej procedurze. Obowiązujące obecnie regulacje dotyczące zasad uzyskiwania uprzednich porozumień cenowych, w odniesieniu do procedur uzyskiwania takiego porozumienia ocenić należy jako kosztowne i czasochłonne co ma bezpośredni wpływ na małą liczbę zawartych  porozumień. Główną korzyścią zawarcia porozumienia cenowego jest ograniczenia ryzyka zakwestionowania ceny rynkowej w transakcjach dokonywanych między podmiotami powiązanymi, które są objęte przedmiotowym porozumieniem.

Przyczyna opracowania i potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika z konieczności wdrożenia dyrektywy Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (Dz. Urz. UE L 265 z 14.10.2017, str. 1).

Przedmiotowy projekt wprowadza m.in. uproszczenia, które mają na celu wprowadzenie:

  1. Mniejszego zakresu informacji wymaganych we wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego;
  2. Składania oświadczeń zamiast dokumentów;
  3. Ryczałtowej opłaty za wniosek o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego niezależnej od wartości transakcji, co do zasady niższej niż w przypadku obecnie obowiązujących regulacji;
  4. Trzymiesięcznego terminu zakończenia postępowania w sprawie uproszczonego porozumienia cenowego;
  5. Możliwości przeniesienia wniosków składanych przez podatników przed wejściem w życie projektu ustawy w ramach obecnie obowiązującego trybu postępowania do uproszczonego trybu postępowania w przypadku spełnienia przesłanek do zastosowania trybu uproszczonego;
  6. Możliwości zmiany wniosków o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego na wnioski o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego w przypadku, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie uproszczonego porozumienia cenowego i odwrotnej zmiany wniosków w przypadku, gdy zachodzą okoliczności umożliwiające wydanie uproszczonego porozumienia cenowego;
  7. Zasad kontrolowania prawdziwości informacji przedstawianych we wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego ? w celu zapewnienia, że wprowadzane uproszczenia będą miały zastosowanie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Dodatkowo projekt porządkuje m.in. procedury dotyczące podwójnego opodatkowania, wprowadza nowy mechanizm rozwiązywania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania oraz dostosowuje terminologię w kwestii zarówno uprzednich porozumień cenowych jak i cen transferowych ? do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Przewidywany termin wejścia projektowanej ustawy w życie to 1 lipca 2019 r.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321385

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X