W indywidualnych interpretacjach podatkowych z 12 kwietnia 2018 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.75. 2018.1.SG) z 15 września 2017 r. (nr 0114-KDIP2-2.4010.112.2017.2.AZ) oraz z 21 czerwca 2018 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.101.2018.1.EN), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał na konieczność sporządzania dokumentacji cen transferowych przy wypłacie wynagrodzenia przez spółkę na rzecz członka zarządu.

Stanowisko analogiczne zajął także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 15 grudnia 2017 r. (sygn. I SA/Sz 902/17).

Czynność wypłaty wynagrodzenia do 31 grudnia 2018 r. uznawana jest jako zdarzenie jednego rodzaju, natomiast w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. jako transakcja kontrolowana.

Zgodnie z art 11 a ust. 1 pkt 6 obecnie obowiązującej ustawy o CIT, transakcja kontrolowana oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym (?).

W kontekście wprowadzenia do obowiązujących obecnie przepisów definicji transakcji kontrolowanej, w uzasadnieniu do ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 2860 cz. I z 25.09.2018 r.) wyjaśniono, iż ?Wprowadzenie stosunkowo szerokiej definicji transakcji kontrolowanej ma na celu objęcie nią również zagadnień, które mogą nie być uznawane za transakcje w potocznym rozumieniu tego słowa (?)?.

Tym samym wypłatę wynagrodzenia należy identyfikować jako transakcję kontrolowaną o charakterze jednorodnym inną niż transakcja towarowa, finansowa, usługowa z progiem dokumentacyjnym w wysokości 2 mln zł.

W interpretacji indywidualnej z dnia 12 kwietnia 2018 r. wskazano ponadto, iż ?powiązania osobowe obejmują również powiązania funkcyjne, które w odróżnieniu od powiązań rodzinnych są uwzględnione zarówno w relacjach krajowych, jak i międzynarodowych. Co istotne, w powiązaniach tego rodzaju należy brać pod uwagę faktyczny udział w zarządzaniu lub kontroli. Taką rolę można, w zależności od sytuacji, przypisać nie tylko członkom zarządu lub rady nadzorczej spółki, ale np. dyrektorowi finansowemu czy dyrektorowi sprzedaży?.

Dodatkowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 15 grudnia 2017 r., I SA/Sz 902/17, wskazał, iż nieprowadzenie działalności gospodarczej przez osobę funkcyjną nie skutkuje brakiem powstania obowiązku dokumentacyjnego.

Sąd w rozstrzygnięciu wyjaśnił, iż ?W sytuacji zatem gdy drugą stroną transakcji lub innego zdarzenia mających miejsce z podmiotem spełniającym przesłanki art. 9a ust. 1 i 9a ust. 1d u.p.d.o.p. pozostaje osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą ? przepisy u.p.d.o.p. nie zwalniają w takiej sytuacji podatników tego podatku od obowiązku prowadzenia ww. dokumentacji zgodnie z ww. art. 9a ust. 1 i ust. 1d?.

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X