Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany dotyczące raportowania według krajów (CbC). Ustawa obecnie oczekuje na podpis Prezydenta RP i w zakresie CbC wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Najważniejsze zmiany to:

? Nowa definicja grupy podmiotów

Nowa definicja grupy podmiotów nie odwołuje się już do przepisów o rachunkowości.
Do grupy podmiotów zaliczana będzie również grupa kapitałowa, dla której skonsolidowane sprawozdanie finansowe byłoby sporządzane, gdyby udziały kapitałowe w co najmniej jednej jednostce wchodzącej w skład grupy były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

? Nowa kwota progowa skonsolidowanych przychodów oraz doprecyzowanie zasad jej przeliczania

Określono nową wartość kwoty progowej skonsolidowanych przychodów w wysokości 3 250 000 000 zł.

Wskazano również, iż równowartość kwoty progowej skonsolidowanych przychodów (750 000 000 euro ) jest przeliczana według:

  • zasad kreślonych przez państwo lub terytorium, w którym jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd (w przypadku grupy kapitałowej, której jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
  • ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego sprawozdawczy rok obrotowy – w przypadku gdy grupa kapitałowa, w której jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w innej walucie niż złoty.

? Wprowadzenie sposobu kalkulacji kwoty progowej w przypadku, gdy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy – w wysokości 1/12 za każdy rozpoczęty miesiąc roku obrotowego.

? Wprowadzenie obowiązku przesyłania powiadomień wyłącznie elektronicznie wraz z określeniem nowego terminu na złożenie powiadomienia (CBC-P) ? 3 miesiące od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.

? Wprowadzenie możliwości złożenia korekty CbC-R i CbC-P.

? Doprecyzowanie rozumienia terminu niedopełnienia obowiązków przez jednostkę wchodzącą w skład grupy w zakresie złożenia CbC-R i CbC -P poprzez określenie, iż karze pieniężnej podlega także przekazanie informacji niepełnej lub niezgodnej z posiadanymi danymi.

? Wprowadzenie typu uprzywilejowanego czynu zabronionego za niezłożenie raportu CbC-R poprzez określenie, iż w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze, jak za wykroczenie skarbowe.

? Wprowadzenie obowiązku składania dodatkowych informacji lub wyjaśnień (przykładowo danych identyfikacyjnych jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów, informacji dotyczących niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników, aktywów rzeczowych), także w języku angielskim.

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X