Podatnicy zobligowani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych są zobowiązani wykazać, iż ceny stosowane w transakcjach wewnątrzgrupowych odpowiadają warunkom rynkowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami analiza cen transferowych zwana popularnie benchmarkiem obejmująca analizę porównawczą lub analizę zgodności jest obowiązkowym elementem każdej dokumentacji cen transferowych, z wyjątkiem transakcji objętych uproszczeniem safe harbour.

Analiza zgodności stanowi element lokalnej dokumentacji cen transferowych będący alternatywą dla sporządzenia analizy porównawczej. Jej sporządzenie jest możliwe dopiero po uprzednim wykluczeniu możliwości przeprowadzenia analizy porównawczej.

Jaki jest cel analizy zgodności?

Otóż celem przeprowadzenia analizy zgodności jest wykazanie zgodności warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z tymi, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane.

Kiedy właściwie jest przygotowywana analiza zgodności?

Analiza zgodności przeprowadzana jest w przypadku, gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności.

W praktyce możliwość przeprowadzenia analizy zgodności pojawi się w momencie, kiedy po dokonaniu wyboru metody weryfikacji cen transferowych oraz po przeprowadzeniu weryfikacji możliwości zastosowania analizy porównawczej okaże się to najzwyczajniej w świecie niemożliwe.

Sporządzenie analizy porównawczej nie będzie właściwe w sytuacji:

Gdy jako metodę weryfikacji cen transferowych wybrano metodę niezakładającą wykorzystania danych porównawczych np. metodę techniki wyceny. Tak jak wskazano niekiedy sporządzenie analizy porównawczej może okazać się niewłaściwe z uwagi na charakter danej transakcji kontrolowanej, np. w przypadku transakcji podwyższenia wkładu przez wspólnika bądź w przypadku transakcji umorzenia udziałów.

Warto dodać, iż obowiązujące przepisy nie regulują sposobu przeprowadzenia analizy zgodności ani elementów, jakie powinna zawierać. Jak w takim przypadku dochować należytej staranności? Otóż w tym miejscu zasadne jest odwołanie się rekomendacji Forum Cen Transferowych dotyczących sporządzania analizy zgodności. W grudniu 2018 r. Forum Cen Transferowych opublikowało raport, w którym wskazano przykładowe źródła danych możliwe do wykorzystania przy sporządzeniu analizy zgodności. Są to w szczególności:

  • powszechnie dostępne analizy branżowe,
  • wyceny niezależnych ekspertów,
  • dane statystyczne,
  • analizy ekonomiczne

Powyższy katalog jest katalogiem otwartym co oznacza, iż prawidłowe będzie odniesienie się przez podatnika do wszystkich dostępnych informacji potwierdzających rynkowość zawieranych transakcji.

Z całą pewnością benchmark stanowi obecnie jeden z najistotniejszych elementów dokumentacji cen transferowych bowiem jego prawidłowe wykonanie ma walory ochronne pod względem podatkowym, jak również pozwala ustalić czy wynagrodzenie stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi należy uznać za wynagrodzenie rynkowe.

Należy pamiętać, iż analiza zgodności podobnie jak analiza porównawcza podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany. Co istotne jest regulacja nie zawiera przesłanek umożliwiających ocenę, czy zmiana otoczenia ekonomicznego danego podmiotu jest wystarczająca, aby wpłynąć w sposób znaczny na sporządzoną już analizę.

Decydując się na aktualizację analizy zgodności (również analizy porównawczej) w pierwszej kolejności należy zgromadzić dane pozwalające na ocenę, w jakim stopniu dana sytuacja gospodarcza wpływa na zmianę otoczenia ekonomicznego uzasadniającą konieczność przeprowadzenia aktualizacji.

 

Autor: Beata Rawa – Transfer Pricing Manager

X