Cash pooling jako jedno z bardziej efektywnych narzędzi zarządzania środkami pieniężnymi zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Podmioty, które stosują kompleksowe zarządzanie płynnością typu cash pooling stoją przed zadaniem odpowiedzi na pytanie – jakie skutki podatkowe wynikają z zawarcia takiej umowy?

Przykładowo należy ustalić, czy umowa cash poolingu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W zamkniętym katalogu z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zostało wymienione kompleksowe zarządzanie płynnością finansową typu cash pooling.

Mając jednak na uwadze nienazwany charakter takiej umowy oraz uwzględniając jej cechy, konieczna jest weryfikacja, czy nie stanowi ona innej czynności cywilnoprawnej objętej przez ustawodawcę zakresem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wśród czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej jako PCC), które rodzą podobieństwo do cash poolingu, znajdują się umowa pożyczki oraz umowa depozytu nieprawidłowego.

W interpretacji indywidualnej z 18 października 2023 r. o sygn. 0111-KDIB2-3.4014.307.2023.4.BZ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z wnioskodawcą, że umowa cash poolingu i umowa pożyczki mimo pewnych podobieństw są dwiema różnymi umowami, które implikują różne skutki podatkowe, w tym na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Elementem koniecznym (tzw. essentialia negotii) dla umowy pożyczki jest przeniesienie określonej kwoty pieniędzy na rzecz konkretnego podmiotu, podczas gdy w umowie cash poolingowej brak jest takiego zdarzenia.

Umowa cash poolingu nie stanowi także umowy depozytu nieprawidłowego, albowiem brak jest skonkretyzowania drugiej strony transakcji.

W związku z powyższym DKIS zgodził się z wnioskodawcą, że zarówno zawarcie umowy cash poolingu, jak i czynności wykonywane w jej ramach, nie będą stanowiły czynności podlegających opodatkowaniem PCC.

Warto w tym miejscu wskazać, że przytoczona interpretacja indywidualna z 18 października 2023 r. wpisuje się w ugruntowaną już linię interpretacyjną, zgodnie z którą czynności wykonywane w ramach umowy cash poolingu nie są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

 

Autor: Paweł Rosiński – Doradca podatkowy nr wpisu 13 408

X