WSA w Warszawie w dniu 21 kwietnia 2020 r. wydał wyrok o sygn. III SA/Wa 165/20 dotyczący zasad składania dokumentów MDR.

W przedmiotowej sprawie istota sporu pomiędzy podatnikiem, spółką prawa handlowego a Szefem KAS dotyczyła rozstrzygnięcia, czy możliwym jest skuteczne uzupełnienie informacji korzystającego o schemacie podatkowym MDR – 3 (zwaną też informacją o zastosowaniu schematu podatkowego) przez złożenie uzupełniającego go dokumentu MDR – 1 – informacji o schemacie podatkowym.

W ocenie spółki mimo przekazania informacji na niewłaściwym formularzu MDR – 3  zamiast MDR – 1  istnieje możliwość konwalidowania pierwotnie złożonego dokumentu i uznania, że został on złożony w terminie, bowiem przepisy w tym zakresie są niejasne i nieprecyzyjne. Odmienne stanowisko zajął Szef KAS wskazując, że złożenie dokumentu MDR – 1 jako uzupełnienia MDR – 3  nie spowoduje, że uzupełniany dokument, złożony na podstawie innych przepisów prawa, stanie się dokumentem kompletnym.

Sąd administracyjny przyznał rację organowi podatkowemu, uznając za prawidłową argumentację Szefa KAS, że różnice dotyczące charakteru obydwu dokumentów powodują, iż nie jest możliwe uzupełnienie dokumentu MDR – 3 informacji o schemacie o zastosowaniu schematu podatkowego przez złożenie dokumentu MDR – 1 informacji o schemacie podatkowym. Różnice te polegają na celu złożenia dokumentów, rygoru odpowiedzialności pod jaką składane są dokumenty, wymogi odnośnie osób składających podpisy oraz termin ich składania. Sąd podkreślił, że są to dwa odrębne dokumenty, dotyczące rozbieżnych kwestii obarczone odmiennymi uregulowaniami i służą różnym celom.

Ponadto, w  ocenie sądu do procedury zgłaszania informacji o schematach podatkowych wbrew stanowisku spółki, nie znajduje zastosowanie w drodze analogii umieszczony w rozdziale 10 działu III art. 81 Ordynacji podatkowej umożliwiający podatnikom, płatnikom i inkasentom korygowanie uprzednio złożonej deklaracji. Zaznaczono, że postępowanie w sprawie nadania NSP nie stanowi stricte postępowania podatkowego i w związku z tym do postępowania tego stosuje się jedynie niektóre przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące postępowania podatkowego. Mając na uwadze brzmienie  art. 86o Ordynacji podatkowej należy stwierdzić, że ustawodawca nie dopuścił stosowania przepisów dotyczących korygowania deklaracji podatkowej w postępowaniu odnoszącym się do raportowania schematów podatkowych unormowanym w rozdziale 11a działu III Ordynacji podatkowej. Tym samym złożone uzupełnienie  nie posiada takiego charakteru jak korekta deklaracji, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej, tzn. nie eliminuje z obrotu prawnego dokumentu uzupełnianego.

Podsumowując, informacja o schemacie podatkowym MDR – 1 i  informacja o zastosowaniu schematu podatkowego MDR – 3 to dwa odrębne dokumenty o różnej charakterystyce, dlatego informacji MDR – 3  nie można skutecznie uzupełnić poprzez złożenie informacji MDR – 1.

 

Autor: Paweł Rosiński – Doradca podatkowy

X