Stosownie do art. 11t ust. 1 pkt 2 podmioty powiązane realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 uCIT są w obowiązku złożenia informacji o cenach transferowych na formularzu TPR. Jednakże w informacji o cenach transferowych nie uwzględnia się informacji oraz oświadczenia, o których mowa w art. 11t ust. 2 pkt 3 i 5-7 uCIT Podmioty powiązane składają naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, w terminie do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

X