Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego niebędących polskimi rezydentami podatkowymi składana jest przez płatnika na formularzu IFT-2/IFT-2R do urzędu skarbowego oraz przekazywana jest podatnikowi w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym.

W formularzu IFT-2/IFT-2R wskazuje się kwotę pobranego podatku z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Formularz IFT-2/IFT-2R zobowiązani są także złożyć płatnicy w sytuacji, gdy na podstawie przepisów szczególnych lub umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przekazywane za granicę należności są zwolnione z opodatkowania.

Dodatkowo, płatnik na wniosek podatnika zobowiązany może być do przesłania podatnikowi oraz złożenia w urzędzie skarbowym, formularza IFT-2/IFT-2R w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego wniosku przez podatnika.

Przekazywane dane, o których mowa wyżej (zarówno sporządzane na wniosek podatnika jak i za cały rok podatkowy) sporządzane są na tym samym formularzu – IFT-2/IFT-2R.

X