Czym jest zarządzanie ryzykiem podatkowym?

Zarządzanie ryzykiem podatkowym, to celowy, świadomy i stały proces, zmierzający do zmniejszenia ryzyka podatkowego. Zarządzanie ryzykiem podatkowym powinno odnosić się do: specyficznych jednorazowych transakcji zrealizowanych przez podatnika, w których może wystąpić...

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane...

Co powinna zawierać strategia podatkowa?

Przepisy ustawy w art. art. 27c ust. 2 uCIT określają wprost elementy, które powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, przy czym jest to katalog otwarty. Są to m.in....

Jak obliczyć wartość transakcji z podmiotami powiązanymi?

W przypadku realizacji informacji o strategii podatkowej należy wziąć pod uwagę transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego...

X