W dniu 9 marca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.648.2021.2.ANK w sprawie ustalenia czy posiadanie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitałach spółek zagranicznych wyłącza (i wyłączać będzie w przyszłości) na podstawie art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych / ryczałtu od dochodów spółek (estoński CIT)?

Stan faktyczny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawca) jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającym siedzibę i zarząd na terenie Polski oraz podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca posiada udziały w kapitałach spółek zagranicznych, tj. w słowackiej spółce s.r.o. (spoloćnost? s rućenim obmedzenym) i czeskiej spółce s.r.o. (spolećnost s rućenim omezenym).

Spółka rozważa w przyszłości zastosowanie opodatkowania Wnioskodawcy w formie estońskiego CIT. Zdaniem Wnioskodawcy posiadanie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale spółek zagranicznych (słowackiej spółki s.r.o. i czeskiej spółki s.r.o.) nie wyłącza na podstawie art. 28j ust. 1 pkt 5 Ustawy o CIT możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę opodatkowania w formie estońskiego CIT.

Stanowisko DKIS

Z przepisów ustawy o updop wynika wprost, że jeżeli spółka posiada udziały (akcje) w kapitale innej spółki, to w takim przypadku nie może skorzystać z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, o którym mowa w art. 28c i nast. updop. Na powyższe wskazuje jednoznacznie językowa wykładnia przedmiotowej regulacji. Natomiast, zgodnie ze stanem faktycznym, Spółka posiada udziały w kapitale spółek zagranicznych (w czeskiej i słowackiej spółce s.r.o.). Zauważyć należy, że (s.r.o.) společnost s ručením omezeným oraz spoločnosť s ručením obmedzeným to spółki o uregulowaniach zbliżonych do polskich sp. z o.o. są zatem spółkami posiadającymi osobowość prawną.

Literalna treść art. 28j ust. 1 pkt 5 updop uniemożliwia wybór opodatkowania ryczałtem w przypadku, gdy podatnik posiada udziały (akcje) w kapitale innej spółki. W konsekwencji należy zatem stwierdzić, że w przypadku Wnioskodawcy nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 5 updop, będący jednym z warunków uprawniających do skorzystania z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, o którym mowa w art. 28c i nast. updop. Wnioskodawca posiada bowiem udziały w kapitałach spółek zagranicznych.

W rezultacie nie sposób się zgodzić z Wnioskodawcą, że spółki zagraniczne nie zostały ujęte przez ustawodawcę w katalogu podmiotów uznawanych za ?spółkę?. Art. 4a pkt 21 updop w żaden sposób nie zawęża kręgu spółek posiadających osobowość prawną tylko do spółek krajowych. W ocenie organu podatkowego, wskazane we wniosku słowacka i czeska spółka (s.r.o.), w których udziały posiada Wnioskodawca, jako ?spółki posiadające osobowość prawną? mieszczą się w art. 4a pkt 21 updop.

Podsumowując, posiadanie przez Spółkę udziałów w kapitale spółek zagranicznych (słowackiej spółki s.r.o. i czeskiej spółki s.r.o.) wyłącza i będzie wyłączać w przyszłości na podstawie art. 28j ust. 1 pkt 5 updop możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę opodatkowania w formie estońskiego CIT. W wyniku powyższych rozważań organ podatkowy, uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X