W dniu 9 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.90.2022.3.JKU w zakresie ustalenia, czy Spółka w momencie udzielenia pożyczki określonej w umowie pożyczki jako zwrotna i oprocentowana na zasadach rynkowych postąpi prawidłowo nie naliczając podatku z tytułu ukrytych zysków.

Stan faktyczny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami są dwie osoby fizyczne, posiadające po 50% udziałów każdy, zamierza złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek z dniem 1 marca 2022 r. Spółka zamierza 1 kwietnia 2022 r. udzielić jednemu ze wspólników pożyczki oprocentowanej na zasadach rynkowych. Pożyczka ta, zgodnie z umową, będzie podlegała zwrotowi w terminie 12 miesięcy od daty jej udzielenia.

Przedmiotem wątpliwości jest kwestia ustalenia, czy Spółka w momencie udzielenia pożyczki określonej w umowie pożyczki jako zwrotna i oprocentowana na zasadach rynkowych, postąpi prawidłowo, nie naliczając podatku z tytułu ukrytych zysków.

Stanowisko Wnioskodawcy i DKIS

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem opodatkowania w systemie ryczałtu jest co do zasady efektywna dystrybucja zysku przez podmiot opodatkowany ryczałtem, w tym przede wszystkim na rzecz jej wspólnika. Z uwagi na to, iż udzielona wspólnikowi pożyczka zostanie Spółce zwrócona w całości, Wnioskodawca uważa, iż pożyczka ta nie będzie stanowić w świetle art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy, dochodu z tytułu ukrytego zysku.

Definicję ukrytych zysków zawiera art. 28m ust. 3 ustawy CIT, zgodnie z którym przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem lub akcjonariuszem.

W treści art. 28m ust. 3 ustawy CIT, wskazano na otwarty katalog świadczeń, które mogą zostać uznane za dochód z tytułu ukrytych zysków, ale również wskazane zostały przykłady transakcji traktowanych jako taki dochód. Jednym z wymienionych przykładów jest udzielenie pożyczki przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem (art. 28m ust. 3 pkt 1 ustawy CIT).

Wobec powyższego, w opinii Organu udzielona pożyczka pieniężna przez Spółkę wspólnikowi będzie stanowić dochód z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 pkt 1 ustawy CIT. Nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że Spółka w momencie udzielenia pożyczki określonej w umowie pożyczki jako zwrotna i oprocentowana na zasadach rynkowych, postąpi prawidłowo, nie naliczając podatku z tytułu ukrytych zysków. Bowiem, zarówno z treści art. 28m ustawy o CIT, jak i objaśnień podatkowych – Ryczałt od dochodów spółek, wynika, że zwrot pożyczki udzielonej wspólnikowi przez spółkę objętą ryczałtem od dochodów spółek będzie stanowił dochód z tytułu tzw. ukrytych zysków. W konsekwencji Organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X