W dniu 25 stycznia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.554.2021.2.AK w przedmiocie oceny skutków podatkowych z tytułu ukrytych zysków.

Wnioskodawcą jest Sp. z o.o., która prowadzi działalność na terytorium RP, będąc polskim rezydentem podatkowym. Spółka jest małym podatnikiem, przystąpiła do CIT estońskiego od 1 stycznia 2021 r. W Spółce 100% udziałów ma jeden udziałowiec, będący Prezesem Spółki.

1) Czy zgodnie z art. 28m ust. 3 pkt 2a świadczenia wykonane na rzecz Fundacji, której fundatorem jest członek zarządu podlegają opodatkowaniu?

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka co miesiąc przekazuje na rzecz Fundacji wynagrodzenie w formie ryczałtowej w określonej wysokości, zgodnie z zawartą umową za udostępnienie logo Fundacji do zamieszczania na rzeczach ruchomych oraz nieruchomościach Spółki. Ponadto, Fundacja wyraża zgodę na umieszczanie w reklamach Spółki informacji o wspieraniu przez Spółkę działalności Fundacji. Fundacja jest fundacją prywatną, a fundatorem fundacji jest osoba, która jest jednocześnie jedynym Udziałowcem Spółki. Udziałowiec Spółki nie wykonuje żadnych świadczeń na rzecz Fundacji, a fundator nie posiada praw do udziału w zysku z Fundacji.

W ocenie organu podatkowego, w odniesieniu do sprawy, stwierdza, że wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę w formie ryczałtowej na rzecz Fundacji stanowi ukryty zysk i będzie podlegało opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. W konsekwencji, wynagrodzenie wypłacane na rzecz prywatnej Fundacji jest świadczeniem o którym mowa w art. 28m ust. 3 pkt 2a ustawy o CIT.

2) Czy zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2b samochody osobowe wykorzystywane przez spółkę wyłącznie do działalności gospodarczej bez prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu powinny zostać przez spółkę opodatkowane i zaliczone do ukrytych zysków?

Spółka posiada w składnikach majątku samochody osobowe, dla których nie jest prowadzona ewidencja przebiegu, pomimo faktu iż są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na art. 16 ust. 5f ustawy o CIT, z którego wynika, że w przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.

Jak wynika z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy o CIT, do ukrytych zysków nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT, do ukrytych zysków nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

W ocenie DKIS skoro Spółka dla posiadanych samochodów osobowych nie prowadzi ewidencji przebiegu, to zgodnie regulacjami prawnymi uznaje się, że samochody te są wykorzystywane również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT, tylko 50% kosztów dotyczących samochodów osobowych nie stanowi ukrytych zysków. Natomiast pozostałe 50% wydatków stanowi ukryte zyski i podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

3) Czy kwota czynszu najmu lokalu wynajmowanego przez Spółkę od udziałowca Spółki podlega opodatkowaniu?

We wniosku wskazano, że Udziałowiec Spółki posiada własne lokale, które nigdy nie były własnością Spółki. Na podstawie zawartej umowy najmu są wynajmowane Spółce po cenach rynkowych, na podstawie otrzymanej faktury od udziałowca. Spółka posiada własne aktywa (nieruchomości), niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, Spółka wynajmuje także lokale na terenie całej Polski na podstawie zawartych umów najmu z różnymi, prywatnymi podmiotami niepowiązanymi z Udziałowcem.

W ocenie organu podatkowego, płacony przez Spółkę czynsz najmu za lokale wynajmowane od Udziałowca w cenach rynkowych nie stanowi dochodu z tytułu ukrytych zysków. Jednocześnie, wskazując że, należy mieć na uwadze, że zdanie wstępne art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazującego na otwarty (a nie zamknięty) katalog świadczeń mogących prowadzić do powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków. Dlatego ocena czy określone świadczenie najmu spełni warunki do uznania za dochód z tytułu ukrytego zysku powinna zostać dodatkowo przeprowadzona w oparciu o przesłanki wynikające ze zdania wstępnego przepisu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. Jak z niego wynika dochód z tytułu ukrytego zysku nie obejmuje świadczeń, które nie są wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, czyli świadczeń podjętych (wykonanych) bez jakiegokolwiek wpływu podmiotów powiązanych na działanie i decyzje spółki opodatkowanej ryczałtem, w zakresie ocenianego świadczenia.

4) Czy wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę córki udziałowca, która będzie zatrudniona w Spółce na takich samych warunkach płacowych jak pozostali pracownicy Spółki na równoważnym stanowisku będzie stanowiła ukryty zysk?

W ocenie organu podatkowego wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę córki Udziałowca zatrudnionej w Spółce na takich samych warunkach płacowych jak pozostali pracownicy Spółki na równoważnym stanowisku, którego wartość nie przekracza pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, nie stanowi dochodu z ukrytych zysków, a co za tym idzie nie podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X