Po nowelizacji przepisów, od stycznia 2022 r. zmodyfikowano zasady przystąpienia do rozliczenia w oparciu o model estońskiego CIT. W konsekwencji nie ma konieczności zapłaty podatku od różnic między wynikiem podatkowym a bilansowym (tzw. podatek na wejściu), jeśli korzystający z tej preferencji podatkowej pozostanie w niej co najmniej przez 4 lata podatkowe. Podatnik po rezygnacji nie będzie w obowiązku zapłaty podatku, do czasu wypłaty zysku w formie dywidendy względem wspólników.

Kiedy utraci się prawo do opodatkowania estońskim CIT?

Podatnik utraci prawo do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w następujących sytuacjach:

  • złożenie informacji o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem z końcem roku podatkowego
  • niespełnienie warunku do opodatkowania ryczałtem z końcem roku podatkowego
  • nieprowadzenie ksiąg podatkowych lub prowadzenia ich w sposób niepozwalający na określenie wyniku finansowego netto w rozumieniu ustawy o rachunkowości
  • dokonanie przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia albo podziału podmiotów lub otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nieopodatkowanego ryczałtem,
  • podatnik zostanie przejęty przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału podmiotów, w tym podziału przez wydzielenie, lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że podmiot przejmujący jest opodatkowany ryczałtem.

W przypadku utraty prawa do opodatkowania ryczałtem, podatnik ponownie może ubiegać się o rozliczanie w systemie estońskiego CIT dopiero po upływie 3 lat podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących po roku kalendarzowym, w którym podatnik utracił prawo do opodatkowania ryczałtem.

Rezygnacja z obowiązku w zakresie ponoszenia nakładów inwestycyjnych przez spółkę

W regulacjach w zakresie estońskiego CIT obwiązujących do 31 grudnia 2021 ustawodawca na mocy art. 28g zobowiązał spółki do ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Po nowelizacji przepisów w ramach Polskiego Ładu zrezygnowano z tego obowiązku, uchylając przedmiotowy przepis. Przykładowo Spółka od 2021 r. rozliczała się na podstawie przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. A w związku z nowelizacją przepisów, spółka w 2022 roku nie będzie już obowiązana do ponoszenia nakładów inwestycyjnych. W zamierzeniu ustawodawcy brak jest obowiązku kontynuowania tego warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie od dochodów spółek.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

Wypełnij formularz i sprawdź, czy estoński CIT jest dla Ciebie

X