Podstawę opodatkowania estońskim CIT stanowi:

  • suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat – ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto
  • suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – ustalona w miesiącu, w którym wykonano świadczenie lub dokonano wypłaty lub wydatku
  • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku – osiągnięty w miesiącu, w którym nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie wkładu niepieniężnego
  • dochód z tytułu zysku netto – osiągnięty w roku podatkowym, w którym zakończono opodatkowanie ryczałtem,
  • dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych osiągnięty w roku podatkowym.

Wysokość podatku przy wyborze formy opodatkowania z tzw. estońskiego CIT od stycznia 2022 roku

Polski Ład zmienił stawkę opodatkowania. Dotychczas ryczałt w przypadku małego podatnika wynosił 15%. Dla małych podatników oraz dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na tych zasadach według estońskiego CIT od stycznia 2022 r. ryczałt wynosi 10% podstawy opodatkowania. Natomiast dla pozostałych podatników jest to 20% podstawy opodatkowania.

Opodatkowanie dochodów wspólników spółek korzystających z estońskiego CIT

W wyniku zmiany regulacji w przepisach ustawy PIT określone zostały nowe zasady opodatkowania przychodów, które pochodzą z zysków tych spółek osiągniętych w okresie, gdy spółki te były opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek.

Zryczałtowany podatek dochodowy obliczony wg 19% stawki podatku od przychodów wspólnika pochodzących w podziału zysku z takich spółek pomniejsza się o kwotę stanowiącą:

  • 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – gdy stawka ryczałtu od dochodów spółki, który spółka jest obowiązana zapłacić od wypłaconych zysków, wynosi 10% czyli w przypadku wypłaty ze spółki będącej małym podatnikiem,
  • 70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku gdy stawka ryczałtu od dochodów spółki, który spółka jest obowiązana zapłacić od wypłaconych zysków, wynosi 20% , czyli w przypadku wypłaty ze spółki niebędącej małym podatnikiem (pozostali podatnicy).

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

Wypełnij formularz i sprawdź, czy estoński CIT jest dla Ciebie

X