International Compliance Assurance Program (ICAP) jest dobrowolnym, zbudowanym na współpracy MNE oraz administracji podatkowych programem analizy ryzyka.

Należy zaznaczyć, iż ICAP nie jest formalnym porozumieniem zawieranym między administracjami podatkowymi, jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo w sytuacji, gdy administracje podatkowe uczestniczące w ocenie ryzyka grupy MNE uznają ryzyko objęte programem za niskie.

ICAP w wyniku przeprowadzonej identyfikacji i wstępnej oceny ryzyka umożliwia wielonarodowym korporacjom zarządzanie ryzykiem w obszarze cen transferowych.

Podstawowym źródłem do analizy ryzyka są raporty CbC, ale również inne istotne informacje będące w dyspozycji podatników mogące przysłużyć ocenie ryzyka podatkowego.

Proces ICAP składa się z 3 etapów:

    • Etap I – Selekcja
    • Etap II – Ocena ryzyka
    • Etap III – Wyniki.

Na etapie selekcji proces ICAP rozpoczyna się na podstawie wniosku złożonego przez grupę przedsiębiorstw wielonarodowych do wiodącej administracji podatkowej, która w terminie od 4 do 6 tygodni podejmuje decyzję czy przystąpić do ICAP.

Etap II rozpoczyna się od dostarczenia pakietu dokumentów. Etap oceny ryzyka trwa od 20 do 26 tygodni.

Po zakończeniu oceny ryzyka w ramach ICAP, Grupa MNE otrzymuje pismo z wynikami wydane przez każdą z administracji podatkowych objętych programem. Treść i zakres pisma podsumowującego jest określany odrębnie przez każdą z administracji podatkowych w zależności od przyjętych lokalnie praktyk i procesów.

W ICAP uczestniczą obecnie 23 administracje podatkowe wyspecyfikowane w poniższej tabeli.

Tabela 1. Administracje podatkowe uczestniczące w ICAP

Lp. Administracja podatkowa
1. Argentyna
2. Australia
3. Austria
4. Belgia
5. Kanada
6. Chile
7. Kolumbia
8. Dania
9. Finlandia
10. Francja
11. Niemcy
12. Irlandia
13. Włochy
14. Japonia
15. Luksemburg
16. Holandia
17. Norwegia
18. Polska
19. Portugalia
20. Singapur
21. Hiszpania
22. Zjednoczone Królestwo
23. Stany Zjednoczone

Źródło: https://www.oecd.org/tax/administration/international-compliance-assurance-programme.htm.

OECD kontynuuje prace nad zwiększeniem liczby krajów uczestniczących – w szczególności w Azji, Afryce i Ameryce Południowej.

Aktualne terminy na złożenie wniosku o udział w ICAP to 30 września 2024 r. oraz 31 marca 2025 r .

Reasumując, główny cel programu obejmuje zapewnienie efektywnej drogi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Program stanowi również alternatywę dla rozstrzygania sporów w celu ograniczenia liczby spraw MAP.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Partner

X