Nowy obowiązek dotyczący publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej został wprowadzony nowelizacją ustawy o podatkach dochodowych z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Dotyczy on jednak nie wszystkich, tylko niektórych podatników. Do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej zobowiązane są dwie grupy podmiotów:

–  podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów,

– podatnicy, inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodów uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro (przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości).

Opublikowana strategia podatkowa powinna zawierać elementy, takie jak:

  • informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych,
  • informacje o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
  • informacje o realizowanych przez podatnika obowiązkach podatkowych, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych,
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
  • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość,
  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej,
  • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Powyższy katalog może zostać uzupełniony o inne informacje, według uznania podatnika. Zgodnie z Wytycznymi  RWNP[1] mogą być to przykładowo następujące kwestie:

  • zagrożenia podatkowe,
  • apetyt na ryzyko,
  • poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu planowania podatkowego,
  • raportowanie,
  • składanie deklaracji,
  • strategia płatności zobowiązań podatkowych.

Podatnicy zobowiązani są do podania wskazanych informacji z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Jak wynika z ustawy informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna zostać opublikowana w języku polskim na stronie internetowej podatnika ,,do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego”. W przypadku braku własnej strony internetowej, informacja ta powinna zostać zmieszczona na stronie internetowej podmiotu powiązanego. Za niewypełnienie tego obowiązku podatnik podlega karze pieniężnej w wysokości do 250 000 zł.

Pojawiło się wiele wątpliwości kiedy po raz pierwszy podatnicy powinni opublikować informacje o realizowanej strategii podatkowej. W ustawie nie wskazano wprost do kiedy należy opublikować informacje. Ministerstwo Finansów poinformowało, że pierwsza publikacja informacji powinna nastąpić do końca grudnia 2021 roku (za rok 2020). Jeśli nic się nie zmieni, pierwsze informacje o realizowanych strategiach podatkowych już niebawem powinny pojawiać się na stronach internetowych zobowiązanych do wypełnienia tego obowiązku podmiotów.

W ostatnim czasie pojawiły się również nieoficjalne wiadomości, iż z projektu tzw. Tarczy prawnej, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że pierwszą informację o realizowanej strategii podatkowej będzie trzeba opublikować dopiero w roku 2022, jednak dopóki projekt się nie ukaże, nie jest to pewna informacja.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz – Konsultant podatkowy

 

[1] Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, Wersja 2.0., czerwiec 2020 r.

X