Okres objęty analizą cen transferowych to okres badawczy podmiotów uznanych za porównywalne. Wybrany okres powinien zależeć od faktów i okoliczności sprawy. Rekomendowane jest przygotowanie analizy porównawczej na podstawie danych finansowych z kilku lat. Okres wieloletni może lepiej odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą (przykładowo cykl życia produktu).

X