Podatnik do końca 3. miesiąca roku podatkowego musi złożyć deklarację o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy na formularzu CIT-8E. Ponadto, podatnik obowiązany jest do zapłaty ryczałtu w ustawowym terminie.

X