W przypadku niewykonania obowiązku informację o realizowanej strategii podatkowej podatnik podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w wysokości do 250 000 zł. Podatnik, płatnik bądź inkasent ponosi odpowiedzialność również z tytułu Kodeksu Karnego Skarbowego (art. 56 § 1 KKS). Ewentualne błędy w opublikowanej informacji o realizowanej strategii podatkowej nie są czynnością karalną na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.

X