Złożenie informacji o schemacie podatkowym (MDR – 1) to bardzo często niejedyny obowiązek sprawozdawczy, jaki spoczywa na korzystającym w rozumieniu przepisów o schematach podatkowych. Niezależnie od tego, czy korzystający (promotor czy wspomagający) złożył informację MDR – 1 o konkretnym schemacie podatkowym, korzystający w określonych przypadkach zobowiązany jest do złożenia informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego (MDR – 3).

Zgodnie z art. 86j §  1 Ordynacji podatkowej, korzystający przekazuje do Szefa KAS informację MDR – 3 jeżeli:

  1. w danym okresie rozliczeniowym dokonywał jakichkolwiek czynności, które są elementem schematu podatkowego lub
  2. uzyskiwał wynikającą ze schematu podatkowego korzyść podatkową.

 

Informację MDR – 3 należy złożyć w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej okresu rozliczeniowego, w którym wykonano jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub w którym uzyskano korzyść podatkową wynikającą z tego schematu.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi dotyczącymi przepisów MDR, w sytuacji, gdy dany schemat podatkowy powoduje uzyskanie korzyści w więcej niż jednym podatku, przy czym podatki te są rozliczane w odmiennych okresach rozliczeniowych (np. podatek dochodowy od osób prawnych w okresach rocznych a podatek od towarów i usług w okresach miesięcznych), nie jest konieczne dwukrotne raportowanie dokonywanych czynności (poprzez informację MDR – 3). W takim przypadku formularz MDR – 3 należy złożyć w okresie rozliczeniowym tego podatku, którego schemat dotyczy w głównej mierze.

Przykładowo, jeżeli zastosowany schemat podatkowy skutkował uzyskaniem korzyści na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, korzystający składa informację MDR – 3 w terminie złożenia MDR – 1 za ostatni rok podatkowy, czyli do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

Należy też podkreślić, że informacje o liczbie przekazanych Szefowi KAS formularzy MDR – 3 z podziałem na podatki, których dotyczą, należy wskazać w informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

 

Autor: Paweł Rosiński – Doradca Podatkowy nr wpisu 13 408

X