Czy posiadając dokumentację local file trzeba składać oświadczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego?

Stosownie do art.11m uCIT podatnicy zobligowani do sporządzenia dokumentacji local file za 2019 r. są również zobowiązani do złożenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenia, zawierającego w szczególności deklarację o tym, że ceny stosowane w transakcjach kontrolowanych są cenami rynkowymi.

Niestety klauzula zawarta w art.11m ust.2 pkt. 2 uCIT jest klauzulą domkniętą co oznacza, że podatnik nie ma możliwości na stosowanie cen odbiegających od cen rynkowych. Ponadto należy zwrócić uwagę, że obowiązek stosowania cen rynkowych zawarty w art.11c ust.1 uCIT, wynika z treści uzasadnienia do ustawy z 25.9.2018 r. (Druk nr 2860, cz. I, str.197): “Niezależnie od obowiązku dokumentacyjnego nałożonego na podatników należy podkreślić, że wprowadzane regulacje potwierdzają obowiązek podatników do stosowania cen rynkowych w trakcie roku, w momencie realizacji transakcji kontrolowanych, zgodnie z posiadaną najlepszą wiedzą i doświadczeniem”.

Z drugiej strony z definicji ceny transferowej (art.11a ust.1 pkt.1 uCIT) oraz transakcji kontrolowanej (art. 11a ust.1 pkt.6 uCIT) wynika, że warunki transakcji, w tym cena może zostać ustalona lub narzucona. Skoro uprawnieniem podatnika jest możliwość akceptacji cen narzuconych przez podmiot powiązany oznaczać to może, że cena może być ustalona, przed rozpoczęciem transakcji jako nierynkowa.

Klauzula rynkowości cen

W takiej sytuacji osoba reprezentująca podatnika (zmiana przewidziana w art.31z ustawy z dnia 2.3.2020 r. (tarcza 1.0.) na podstawie art.9 Ustawy z 28.10.2019 r. o zmianie ustawy PIT,CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, do chwili wejścia w życie ustawy osobą uprawnioną do podpisu oświadczenia jest stosownie do art.11m uCIT kierownik jednostki lub wszyscy członkowie zarządu) podpisując oświadczenie powinna dodatkowo zawrzeć w oświadczeniu klauzulę zawierającą informację, że wybrana lub wybrane transakcje grupowe nie spełniają warunku rynkowości.

Fakultatywnie taka klauzula może być uzupełniona informacją odwołującą się do §9 rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych, na podstawie którego podatnik może skorzystać w okresie trzyletnim uwzględniającym rok w którym wynik na transakcji nie jest rynkowy, z instytucji kompensaty transakcji.  Pozwoli to na uniknięcie odpowiedzialności spenalizowanej w art.56c Kodeksu karnego skarbowego odnoszącego się  do sankcji z zakresu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż klauzula rynkowości cen nie wynika expressis verbis z analizy porównawczej. W celu zabezpieczenia się przed ewentualną sankcją doszacowania przez organ dodatkowego zobowiązania podatkowego podatnik powinien posiadać również:

  1. potwierdzenie właściwego wyboru metody szacowania ceny w kontekście hierarchiczności wyboru metody
  2. poprawność zastosowanego algorytmu kalkulacji ceny odpowiadającego zapisom §10-§15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych
  3. poprawność zastosowanej metodologii badawczej w analizie porównawczej.

 

Autor: dr Jarosław F. Mika – Doradca podatkowy nr wpisu 10 625

X