Kompensata transakcji – obok korekty cen transferowych – stanowi narzędzie umożliwiające poprawę rentowności transakcji.

Zastosowanie rozwiązania wynika z uregulowań § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Kompensata transakcji może przyjąć formę kompensaty rocznej lub trzyletniej.

W wyniku zastosowania mechanizmu:

    • mniejsze korzyści uzyskane w związku z jedną transakcją są kompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z inną transakcją (kompensata roczna);
    • niższy dochód uzyskany w jednym roku kompensowany jest wyższym dochodem z trzyletniego okresu (kompensata trzyletnia).

Przepis nie zawęża możliwości łączenia transakcji kontrolowanych jednego rodzaju, tym samym możliwe jest korygowanie mniejszych korzyści – większymi korzyściami w ramach różnych rodzajów transakcji.

Należy pamiętać, iż trzyletni okres obejmuje rok, w którym podatnik uzyskał niższy dochód. Zatem podatnik dysponuje kolejnymi dwoma latami, aby wynik uzyskany w tych dwóch latach zrekompensował powstałą w pierwszym roku stratę lub mniejszy dochód od dochodu uzyskiwanego przez porównywalne podmioty niepowiązane.

Jak można zauważyć, mechanizm kompensaty jest możliwy do zastosowania, gdy podmioty powiązane przeprowadzą transakcję na warunkach nierynkowych co oznacza, iż postanowienia transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi znacznie odbiegają od warunków panujących na rynku, a jednocześnie w innej transakcji podmioty te osiągnęłyby wynik rynkowy umożliwiający pokrycie niedoborów w stosunku do warunków rynkowych lub strat.

W sytuacji, w której podatnik będzie rozważał zastosowanie kompensaty transakcji rekomendowanym jest przeprowadzenie weryfikacji na podstawie danych prognozowanych – czy wynik na transakcji realizowanej w kolejnym okresie sprawozdawczym umożliwia skuteczne przeprowadzenie weryfikacji rentowności transakcji.

Należy pamiętać, iż podatnik, który raportuje deklarację TPR wskazuje informacje o dokonanych kompensatach w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych poprzez wskazanie czy:

    • korzyści – wynikające z transakcji – podlegały kompensacie na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia TP
    • dochód – wynikający z transakcji – podlegał kompensacie na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP.

W sytuacji, w której zastosowany mechanizm kompensaty nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, podatnik powinien złożyć odpowiednią korektę formularza.

Kompensata jest narzędziem służącym do uzasadnienia nierynkowej transakcji. W przypadku wystąpienia strat na transakcji lub osiągnięcia wyniku odbiegającego od dolnych przedziałów rynkowych zastosowanie kompensaty umożliwia bezpieczne rozliczenie transakcji.

 

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Partner

X