Opis sprawy

Spółka, będąca częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, świadczy usługi na rzecz podmiotów powiązanych. Ceny tych usług są ustalane zgodnie z metodą weryfikacji cen transferowych marży transakcyjnej netto. Koszty usług są kalkulowane na podstawie danych z poprzedniego miesiąca, a następnie powiększane o rynkowy narzut zysku.

Po zakończeniu roku podatkowego Spółka przeprowadza weryfikację cen transferowych (tzw. etap outcome testing) i dokonuje korekt wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Powstaje pytanie, czy takie korekty stanowią korekty cen transferowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja indywidualna

W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie, Spółka wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku opisała powyższy stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Kluczowe zagadnienia

Kluczowe zagadnienia do rozważenia:

    • Czy korekty przeprowadzane przez Spółkę po zakończeniu roku w efekcie weryfikacji cen transferowych (tzw. etap outcome testing) dotyczące wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
    • Jakie są przesłanki uznania danej korekty za korektę cen transferowych?
    • Jakie są konsekwencje podatkowe uznania danej korekty za korektę cen transferowych lub za innego rodzaju korektę?

Outcome Testing – weryfikacja cen transferowych po zakończeniu roku

Po zakończeniu roku podatkowego spółka przeprowadza weryfikację cen transferowych, tzw. outcome testing. Polega ona na ustaleniu rentowności spółki w roku podatkowym na podstawie przychodów ze sprzedaży do podmiotów powiązanych oraz rzeczywistych kosztów tych usług.

Konieczność dostosowania rozliczeń z podmiotami powiązanymi

Jeżeli spółka zidentyfikuje odchylenie pomiędzy osiągniętym poziomem narzutu na kosztach a narzutem wynikającym z analizy porównawczej, wówczas konieczne jest skorygowanie rozliczeń z podmiotami powiązanymi za dany rok. Jest to uzasadnione obowiązkiem raportowania rynkowego poziomu dochodowości w informacji podatkowej TP-R.

Spełnienie przesłanek z ustawy o podatku CIT

Elementem opisanego stanu faktycznego jest założenie, że powyższa korekta spełnia przesłanki z art. 11e pkt 1 oraz 3-4 ustawy o podatku CIT. Celem wniosku jest potwierdzenie, że spełniona jest również przesłanka z art. 11e pkt 2 tej ustawy.

Weryfikacja dochodowości

Podsumowując, po zakończeniu roku dokonywana jest weryfikacja osiągniętego poziomu dochodowości w odniesieniu do rzeczywistej bazy kosztowej. W przypadku, gdy osiągnięta rentowność nie mieści się w założonym przedziale rynkowym, dokonywana jest korekta wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Taki mechanizm weryfikacji i korekty jest z góry ustalony w metodyce ustalania cen transferowych.

Brak identyfikacji odchyleń w trakcie roku

Należy podkreślić, że analiza poziomu dochodowości i odchyleń od marżowości nie jest i nie będzie wykonywana w odniesieniu do poszczególnych faktur wystawianych w trakcie roku. Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadził identyfikacji odchyleń między kosztami budżetowanymi a rzeczywistymi na poziomie poszczególnych okresów rozliczeniowych (miesięcy), lecz dokona analizy rentowności na podstawie danych całorocznych.

Sposób dokonywania korekt po zakończeniu roku

Obecnie, w przypadku konieczności przeprowadzenia korekt, Wnioskodawca wystawia noty księgowe (uznaniowe / obciążeniowe) i rozliczenie to pozostawia poza VAT. Wnioskodawca nie rozbija kwoty obciążenia / uznania na poszczególne miesiące, gdyż weryfikacja marżowości nie jest przeprowadzana na kosztach rzeczywistych poszczególnych miesięcy, ale na bazie kosztów rocznych.

Zgodnie z przepisem art. 11e ustawy o podatku CIT, korekta cen transferowych jest dokonywana w sytuacji, jeżeli są spełnione łącznie warunki wskazane w tym przepisie, w tym kiedy „nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych” (art. 11e pkt 2 ustawy o podatku CIT).

Przesłanki korekty cen transferowych

Ponieważ elementem stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego jest założenie, że powyższa korekta spełnia przesłanki z art. 11e pkt 1 oraz 3-4 ustawy o podatku CIT, kluczowe jest ustalenie, że spełniona jest ww. przesłanka z art. 11e pkt 2 ustawy o podatku CIT.

Cel korekty cen transferowych

Celem korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o podatku CIT jest dostosowanie cen transferowych za dany okres do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej. Zasadniczo, korekta cen transferowych w rozumieniu ww. przepisu dotyczy tzw. rocznej korekty dochodowości, a jedną z jej przyczyn jest sytuacja, w wskutek której ostatecznie ustalonej bazy kosztów nie zostaje osiągnięty zakładany poziom dochodowości, zgodnie z przyjętą metodologią cen transferowych przewidującą rozliczanie między podmiotami powiązanymi w trakcie roku na podstawie kosztów budżetowanych (planowanych).

Podsumowanie

W przypadku, gdy ostateczna cena zastosowana w transakcji między jej stronami może być niższa lub wyższa niż zafakturowana z uwagi na odchylenie kosztów rzeczywistych od planowanych wynikające ze wzrostu kosztów, a nie ze zmiany zakresu świadczonych usług, to taką zmianę stosowanych cen transferowych należy określić jako korektę cen transferowych z art. 11e ustawy o podatku CIT.

 

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29.05.2024, wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.159.2024.3.MF,
www.eureka.mf.gov.pl

 

Autor: dr Jarosław F. Mika, doradca podatkowy nr 10 625

X