Wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego może złożyć krajowy podmiot powiązany (podmiot posiadający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) uczestniczący w transakcji kontrolowanej objętej porozumieniem. Ponadto z wnioskiem takim może wystąpić również osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zamierza utworzyć krajowy podmiot powiązany prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

X