Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość pomniejsza się o VAT. Limity dokumentacyjne kształtują się na następującym poziomie:

  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej lub transakcji finansowej,
  • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej lub innej transakcji.

Należy zwrócić uwagę, że powyższe progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

  • każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do rodzaju transakcji,
  • strony kosztowej i przychodowej.

Zgodnie z art. 11c Ustawy CIT, podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Wobec powyższego podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Natomiast jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Organy podatkowe w ramach kontroli dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), również przyglądają się cenom transferowym. Administracja skarbowa do typowania do kontroli wykorzystuje informacje pozyskane bezpośrednio od podatnika poprzez Informację TPR-C czy raportowanie CbC. W rezultacie przy kontroli podatkowej, a następnie postępowaniu podatkowym oceniana jest rynkowość transakcji.

W 2021 roku liczba kontroli spadła o 26 kontroli (355) w porównaniu z rokiem poprzednim (381). Jednak należy zwrócić uwagę na znaczny spadek doszacowanego dochodu przez organy podatkowe tj. aż o 550,54 mln zł (mniej o 58% niż w 2020 roku). Natomiast kwota podatku dochodowego ustalonych nieprawidłowości to zmiana o 204,60 mln zł (mniej o 46%). Na spadki w wynikach w cenach transferowych mogła mieć wpływ pandemia, a także lepsze przygotowanie podatników podczas kontroli, w tym defence file.

Poniżej na wykresie przedstawiono dane dotyczące kontroli dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w zakresie kontroli dotyczących cen transferowych za 2020 i 2021 rok.

kontrole dokumentacja cen transferowych

Opracowano na podstawie: Materiały pozyskane od Ministerstwa Finansów w trybie udostępnienia informacji publicznej.

Ponadto, należy zwrócić uwagę na kary wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie local file.

Art. 56c. KKS

Kto wbrew obowiązkowi

  • nie sporządza lokalnej dokumentacji cen transferowych albo
  • nie dołącza do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych albo
  • sporządza dokumentację niezgodnie ze stanem rzeczywistym

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (28,86 mln zł w 2022 roku).

Natomiast kto wbrew obowiązkowi dokumentację sporządza po terminie podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych (9.63 mln zł w 2022 roku).

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

X