Przypominamy, że z dniem 31 marca upływa termin do złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami.

Kogo dotyczy obowiązek?

Zgodnie z art. 82 §1 Ordynacji Podatkowej obowiązek złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Podmioty te obowiązane są do sporządzenia i przekazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

Nierezydentami według prawa dewizowego są:

  1. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,
  2. obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

W związku z uchyleniem art. 82 §1b Ordynacji Podatkowej, który stanowił, że podmioty obowiązane do złożenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP lub PIT/TP, zwolnione są z obowiązku złożenia sprawozdania ORD-U, informujemy,
że od 1.01.2019 podmioty te nie mogą korzystać ze zwolnienia z powyższego obowiązku. Zobowiązane są złożyć informacje ORD-U za 2019 do końca 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego tj. do 31 marca 2020 roku.

 Informacje ORD-U sporządza się osobno dla każdego nierezydenta i składa do właściwego urzędu skarbowego bez wezwania organu ? oznacza to, że podmiot prowadzący działalność gospodarczą sam określa czy ciąży na nim taki obowiązek.

 

Autor: Izabela Lipka – konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X