Czym jest opinia o stosowaniu preferencji?

Opinia o stosowaniu preferencji dotyczy zwolnienia z poboru podatku u źródła przez płatnika, od wypłacanych na rzecz podatnika należności w szczególności z tytułu:

  • odsetek, praw autorskich, znaków towarowych, użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, informacji związanych ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT), lub
  • przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT).

Opinia może dotyczyć również zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobraniu podatku zgodnie z taką umową.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać opinię o stosowaniu preferencji?

Do złożenia wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji uprawniony jest:

  • podatnik,
  • płatnik,
  • podmiot dokonujący wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze.

Podmiot występujący o opinię we wniosku zobowiązany jest wskazać, że spełnia warunki określone:

  • w art. 21 ust. 3-9 Ustawy o CIT (m. in. posiadanie bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji), okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów, (akcji),spełnienie warunku dotyczącego rzeczywistego właściciela należności), lub
  • w art. 22 ust. 4-6 Ustawy o CIT (m. in. okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), posiadanie bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji)), albo
  • w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jaki jest czas oczekiwania na otrzymanie opinii o stosowaniu preferencji?

Jak wynika z obowiązujących przepisów, opinię o stosowaniu preferencji organ wydaje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach organ podatkowy może odmówić wydania opinii o stosowaniu preferencji (np. w sytuacji istnienia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym dołączonej do wniosku dokumentacji lub oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem należności – art. 26b ust. 3 Ustawy o CIT). Na odmowę wydania opinii o stosowaniu preferencji przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Ile wniosków o wydanie opinii o stosowaniu preferencji złożono w 2022 r.?

Z pozyskanych danych statystycznych[1] wynika, że w 2022 roku złożono 1 378 wniosków o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego (w tym 966 wniosków złożonych przez płatników na formularzu WH-WOP oraz 412 wniosków złożonych przez podatników na formularzu WH-WOZ).

W 2022 r. liczba pozytywnie rozstrzygniętych spraw o wydanie opinii o stosowaniu preferencji (na podstawie art. 26b Ustawy o CIT) wyniosła 143 opinii, natomiast w 16 przypadkach organ odmówił wydania opinii o stosowaniu preferencji.

W tym samym okresie liczba otrzymanych wniosków o zwrot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (na podstawie art. 28b Ustawy o CIT) wyniosła:

  • 114 złożonych przez płatników na formularzu WH-WCP (warunkiem jest wpłata przez płatnika podatku z własnych środków i poniesienia ciężaru ekonomicznego tego podatku),
  • 79 złożonych przez podatników na formularzu WH-WCZ.

Dlaczego warto wystąpić o opinię o stosowaniu preferencji?

Opinia o stosowaniu preferencji jest obok oświadczenia płatnika efektywnym narzędziem ograniczającym skutki poboru podatku u źródła od nadwyżki 2 mln zł. Dla porównania, płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych w ramach 2022 r. złożyli aż 469 oświadczeń „pierwotnych” oraz 503 oświadczeń „następczych”/ „końcowych”. (Więcej informacji o oświadczeniu WH-OSC).

Wniosek o wydanie opinii podlega opłacie (wynoszącej 2 tys. zł) wpłacanej na rachunek organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach rozliczeń podatku u źródła w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od 2021 r. właściwym miejscowo organem jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Opinia o stosowaniu preferencji wygasa z upływem 36 miesięcy od dnia jej wydania lub z dniem, w którym podatnik, którego dotyczy ta opinia, przestał spełniać warunki do jej zastosowania.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 

[1] Dane pozyskane w trybie dostępu do informacji publicznej od Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

 

X