W dniu 27 lipca 2022 r. pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego[1].

Projektowane zmiany dotyczą przedłużenia terminu ważności oświadczenia płatnika (art. 26 ust. 7c ustawy o CIT). Zgodnie z wcześniejszą wersją przepisów (w brzmieniu obowiązującym przed 2022 r.) płatnik mógł złożyć oświadczenie “pierwotne” najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności na rzecz podatnika. Płatnik, który złożył oświadczenie w terminie, a następnie dokonywał dalszych płatności na rzecz tego samego podatnika mógł nie stosować mechanizmu pay and refund do upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył oświadczenie (art. 26 ust. 7f ustawy o CIT).

Po zmianach, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r., termin na złożenie oświadczenia pierwotnego upływa w terminie wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia limitu 2 000 000 złotych. Z tak skonstruowanych przepisów wynika, że oświadczenie “pierwotne” można złożyć tylko raz w roku i może ono być ważne tylko przez dwa dodatkowe miesiące w ciągu roku podatkowego.

W przedmiotowym projekcie zmian zaproponowano przedłużenie terminów dotyczących oświadczenia “pierwotnego” i “wtórnego”. Ważność oświadczenia “pierwotnego” miałaby zostać przedłużenie z dodatkowych dwóch miesięcy do końca roku podatkowego płatnika. W związku z powyższym, płatnicy, którzy w 2022 roku złożyli lub złożą oświadczenie “pierwotne” w terminie, będą mogli nie stosować mechanizmu pay and refund do końca roku podatkowego (tego, który zakończył się w 2022 r. oraz tego, który zakończy się po 2022 r.). W stosunku do oświadczenia “następczego” (art. 26 ust. 7g ustawy o CIT) zaproponowano przedłużenie terminu do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego płatnika zamiast do 7. dnia miesiąca następującego po upływie okresu ważności oświadczenia “pierwotnego”.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia planowane jest na dzień następujący po dniu ogłoszenia. Co ważne, przedłużenie terminu dotyczy tylko tych oświadczeń, które zostały złożone w terminie i których ważność na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie wygasła. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, problem oświadczeń, w stosunku do których termin upłynął zostanie rozwiązany w ramach projektowanych zmian ustawowych, które mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia 2022 r.

Finalnie zmiany te należy ocenić pozytywnie.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz – Starszy konsultant podatkowy

 

[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12362504/12898968/12898969/dokument568147.pdf

X