Podatek u źródła to podatek dochodowy pobierany przez płatników od niektórych przychodów. Obowiązek pobrania podatku najczęściej powstaje w momencie uzyskania przychodów w Polsce przez nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami. W przypadku podatku u źródła podatnikiem jest podmiot otrzymujący wypłatę, a obowiązanym do pobrania jest płatnik. Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnikiem jest podmiot, który wypłaca należności na rzecz zagranicznych kontrahentów.

X