Porozumienie podatkowe może zostać zawarte z podatnikiem będącym stroną umowy o współdziałanie.

Celem umowy o współdziałanie jest wprowadzenie szeroko zakreślonych działań w celu zapewnienia przestrzegania przez podatników przepisów prawa podatkowego. Obszar współdziałania odnosi się do podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej. Organem właściwym w sprawie zawarcia porozumienia podatkowego jest również Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Porozumienie podatkowe może zostać zawarte w sprawie:

  1. interpretacji przepisów prawa podatkowego
  2. ustalania cen transferowych
  3. braku zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
  4. wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych
  5. innej, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie

Porozumienie podatkowe nie może zostać zawarte w sprawie, która w dniu złożenia wniosku jest objęta porozumieniem inwestycyjnym.

Porozumienie podatkowe nie może zostać zawarte w zakresie czynności i zdarzeń objętych toczącym się postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub postępowaniem przed sądem administracyjnym albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Powyższe oznacza, iż porozumienia nie można zawrzeć w zakresie czynności i zdarzeń objętych sporem z fiskusem.

W sytuacji, w której Szef KAS uzna, iż porozumienie podatkowe nie może zostać zawarte, jest zobowiązany do wskazania przyczyny odmowy wraz ze wskazaniem uzasadnienia.

Porozumienie podatkowe jest dobrowolne co oznacza, iż nie musi zostać zawarte w ramach umowy o współdziałanie.

Podatnik może wypowiedzieć porozumienie podatkowe w dowolnym momencie.

W przypadku Szefa KAS taka możliwość wystąpi jeżeli:

  • wyjdą na jaw istotne dla sprawy, w jakiej zawarto porozumienie, nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, istniejące w dniu zawarcia tego porozumienia, nieznane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, lub
  • Szef KAS stwierdzi, że porozumienie jest nieprawidłowe w świetle w szczególności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego lub interpretacji ogólnych, lub
  • zostanie rozwiązana umowa o współdziałanie.

Niewątpliwą korzyścią płynącą z zawarcia porozumienia podatkowego jest uzyskanie zabezpieczenia podatkowego w zakresie negatywnych skutków zmiany interpretacji przepisów przez organy podatkowe, zatem funkcja porozumienia podatkowego jest zbliżona do interpretacji indywidualnej.

Zawarcie umowy o współdziałanie, a następnie porozumienia podatkowego służy zapewnieniu bardziej przejrzystych warunków w zakresie podejmowanych przez podatników działań w zakresie skutków, jakie mogą wywołać w sferze prawa podatkowego.

Niewątpliwą wadą zawarcia porozumienia podatkowego jest ograniczony krąg podatników, którzy mogą skorzystać z tego narzędzia albowiem – podobnie jak umowa o współdziałanie – porozumienie podatkowe może zostać zawarte z podatnikami o istotnym znaczeniu gospodarczym, osiągającymi znaczne przychody.

Niewątpliwie ma to swoje uzasadnienie pod kątem walki z agresywną optymalizacją podatkową i zabezpieczenia rozwiązań mogących powodować wysokie ryzyko podatkowe.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Partner

X