Zgodnie z proponowanymi zmianami w cenach transferowych wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu planowane jest zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym.

Przedmiotowe rozwiązanie odpowiada dotychczasowemu zwolnieniu dla transakcji kontrolowanych objętych uprzednim porozumieniem cenowym.

Porozumienie podatkowe

Możliwość zawierania z podatnikiem będącym stroną umowy o współdziałanie porozumień podatkowych została wprowadzona od 1 lipca 2020 r.

Program Współdziałania jest formą współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami, u których wartość przychodu, wykazana w zeznaniu CIT-8 w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EURO, przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 20zb Ordynacji podatkowej porozumienia podatkowe mogą być zawierane w sprawach:

  1. Interpretacji przepisów prawa podatkowego.
  2. Ustalania cen transferowych.
  3. Braku zasadności zastosowania klauzuli unikania opodatkowania.
  4. Wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego
   w podatku dochodowym od osób prawnych.
  5. Innych, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.

Jednocześnie nie ma możliwości zawarcia porozumienia podatkowego w przedmiocie czynności i zdarzeń objętych trwającym postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub postępowaniem przed sądem administracyjnym lub w sytuacji w której sprawa została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Porozumienie podatkowe zawierane jest w formie pisemnej, sama procedura zawarcia porozumienia podatkowego jest odformalizowana, w przepisach wskazuje się jedynie na odpowiednie ich stosowanie. Podatnik może w każdym czasie wypowiedzieć zawarte porozumienie.

W przypadku odmowy zawarcia porozumienia podatkowego Szef KAS zobligowany jest do wskazania przyczyny odmowy wraz z uzasadnieniem.

Porozumienie inwestycyjne

W dniu 14 czerwca 2021 r. opublikowano kolejne założenia Polskiego Ładu. W ramach propozycji pojawiło się również tzw. porozumienie inwestycyjne, będące rodzajem interpretacji podatkowej wydawanej dla inwestorów.

Porozumienie inwestycyjne zwane również interpretacją 590 jest umową w sprawie skutków podatkowych planowanej lub rozpoczętej nowej inwestycji na terytorium Polski.

Zgodnie z założeniami porozumienie inwestycyjne będzie jedyną opinią w zakresie skutków podatkowych nowej inwestycji, dzięki temu podatnik nie będzie zmuszony do pozyskiwania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego czy wiążących informacji stawkowych.

We wniosku trzeba będzie wskazać:

  1. Dane identyfikujące inwestora lub inwestorów.
  2. Adres do doręczeń elektronicznych, chyba że inwestor wyraził zgodę na doręczanie pism przez portal podatkowy.
  3. Opis planowanej lub rozpoczętej inwestycji.
  4. Deklarowaną wartość inwestycji i wyjaśnienie sposobu jej ustalenia.
  5. Proponowany okres obowiązywania porozumienia, przy czym nie może on być dłuższy niż 5 lat podatkowych.
  6. Proponowany przedmiot porozumienia.

Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego może zostać złożony przez każdego inwestora, również zagranicznego, planującego nową inwestycję na terytorium Polski o wartości co najmniej 50 mln PLN (do 2024 r. próg ten będzie wynosił 100 mln PLN). Wniosek będzie mógł zostać również złożony przez grupę inwestorów.

 

Autor: Beata Rawa – Transfer Pricing Manager

X