Podmioty powiązane są zobowiązane do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych w formie elektronicznej za rok podatkowy, w terminie do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, aby wykazać rynkowość transakcji kontrolowanych.

W określonych warunkach ustawodawca przewidział zwolnienie z przygotowania analizy porównawczej lub analizy zgodności, będącej integralną częścią dokumentacji cen transferowych.

Zwolnienie podmiotowe, wynikające z art. 11q ust. 3a pkt. 1 ustawy CIT dotyczy podmiotów powiązanych będących mikro przedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku przedsiębiorcy, spełniającego w ostatnim roku podatkowym łącznie warunki, które dotyczą zatrudnienia oraz obrotu lub aktywów.

W przypadku mikro przedsiębiorcy:

  1. zatrudnienie średniorocznie wynosi mniej niż 10 pracowników, oraz
  2. osiągany roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekroczył równowartości w złotych 2 mln euro, lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec okresu nie przekracza równowartości w złotych 2 mln euro.

W przypadku małego przedsiębiorcy:

  1. zatrudnienie średniorocznie wynosi mniej niż 50 pracowników, oraz
  2. osiągany roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczył równowartości w złotych 10 mln euro, lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec okresu nie przekracza równowartości w złotych 10 mln euro.

Najczęstsze wątpliwości podatników, związane z wyżej opisanym zwolnieniem dotyczą:

  • posiadania statusu mikro przedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy. Status ten należy ustalić wyłącznie z perspektywy podatnika, dla którego jest sporządzana lokalna dokumentacja cen transferowych. W rezultacie, aby móc skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia analizy cen transferowych nie jest konieczne by obie strony transakcji posiadały status mikro lub małego przedsiębiorcy. Należy podkreślić, że w przypadku, kiedy tylko jedna ze stron transakcji jest mikro / małym przedsiębiorcą, jej kontrahentowi nie przysługuje zwolnienie, w następstwie musi on sporządzić oddzielną analizę porównawczą lub analizę zgodności;
  • okresu, za jaki należy badać warunki umożliwiające zwolnienie z tytułu posiadania statusu mikro lub małego przedsiębiorcy. Z art. 11q ust. 3b ustawy o CIT wynika, że wymagane warunki, określone w ustawie Prawo przedsiębiorców (dotyczące średniorocznego zatrudnienia, rocznego obrotu netto lub sumy aktywów bilansu) powinny zostać spełnione za ostatni rok podatkowy poprzedzający rok, za który sporządzana jest dokumentacja. Powyższe oznacza, że dla Informacji TPR za rok 2022, status mikro lub małego przedsiębiorcy musi zostać spełniony w 2021 roku;
  • w jaki sposób wypełnić TPR-C w przypadku podmiotu o statusie mikro lub małego przedsiębiorcy. W przypadku zwolnienia przewidzianego dla mikro lub małego przedsiębiorcy z obowiązku dołączenia analizy porównawczej lub analizy zgodności do lokalnej dokumentacji cen transferowych w polu Metoda weryfikacji ceny należy skorzystać z kodu MW00 Nie dotyczy.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 

Na podstawie:

  1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2023 poz. 2805).
  2. Interpretacja indywidualna o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.610.2022.1.AR Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 lutego 2023 r.
  3. Informacja o cenach transferowych. Pytania i odpowiedzi, wydanie IV rozszerzone, Ministerstwo Finansów, Warszawa, grudzień 2023, https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/informator-tpr-pytania-i-odpowiedzi-edycja-czwarta/

 

X