Jak wskazano w art. 11p ust. 1 uCIT grupowa dokumentacja cen transferowych (ang. Master file) sporządzana jest przez podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

  1. dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
  2. której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

Zgodnie z przepisami art. 31z tzw. Tarczy 4.0 termin na sporządzenie dokumentacji Master File został przedłużony z dziewięciu do dwunastu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego (z 31 grudnia na 31 marca 2021 r.). Oznacza to, iż podatnikom, którym rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym pozostały 2 miesiące na dopełnienie przesuniętego w terminie obowiązku.

Z jakimi problemami najczęściej spotykają się podatnicy?

Problemem może być sytuacja, w której jednostka dominująca podatnika znajduje się za granicą. W sytuacji, w której polski podatnik otrzyma dokumentację przygotowaną przez podmiot niepodlegający polskiemu prawu wówczas powinien zweryfikować czy zakres informacji zawartych w otrzymanym dokumencie odpowiada wymogom nałożonym przez polskiego ustawodawcę.

Ustawodawca, wprowadzając obowiązek sporządzania dokumentacji grupowej, bazował na dorobku OECD w ramach BEPS (ang. Base Erosion Profit Shifting), tj. działania 13, dotyczącego dokumentacji cen transferowych oraz sprawozdań Country-by-Country Reporting, natomiast polskie regulacje w pewnych obszarach wymagają od podatnika bardziej szczegółowych informacji.

Jak pokazuje doświadczenie, rozwiązania przyjęte w wielu krajach mogą różnić się od wymagań nałożonych przez polskiego ustawodawcę, co oznacza, iż w wymaganym terminie otrzymaną dokumentację należy uzupełnić o ewentualne braki. Najlepiej zwrócić się z prośbą do jednostki dominującej o udostępnienie brakujących informacji.

W przypadku odmowy ze strony jednostki dominującej rekomendowane jest, aby podatnik posiadał dokumenty potwierdzające próby pozyskania niezbędnych informacji niezbędnych do dochowania należytej staranności na wypadek ewentualnych pytań ze strony organów podatkowych.

Dłuższy termin w odniesieniu do grupowej dokumentacji cen transferowych ma za zadanie zapewnić, iż dokumentacja taka będzie dla podatnika dostępna, nawet w sytuacji, gdy jest przygotowywana przez inny podmiot, działający w ramach grupy kapitałowej.

Jednocześnie może zdarzyć się sytuacja, w której termin na sporządzenie dokumentacji grupowej w państwie siedziby podmiotu sporządzającego będzie dłuższy niż w Polsce, wówczas należy podjąć wcześniejsze działania w celu uzyskania informacji niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji Master File we własnym zakresie.

Jak wskazano w przepisach podatnik może posługiwać się dokumentacją Master file w języku angielskim (która równocześnie powinna być przetłumaczona na życzenie organu podatkowego w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania). Termin 30 dni zapewnia podatnikom dostateczną ilość czasu na dokonanie tłumaczenia dokumentacji grupowych, będących często bardzo obszernymi opracowaniami.

W przypadku otrzymania dokumentacji w innym języku powinna zostać ona przetłumaczona na język polski.

Należy zaznaczyć, że sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przez inny podmiot z grupy podmiotów powiązanych nie zwalnia polskiego podatnika z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji z przepisami.

 

Autor: Beata Rawa – Transfer Pricing Manager

X