Polski ustawodawca implementując do krajowego porządku prawnego Dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych, rozszerzył w znacznym stopniu obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Dodanie z dniem 1 stycznia 2019 r. do  działu III Ordynacji podatkowej uregulowania rozdziału 11a – Informacje o schematach podatkowych obligują adresatów do przekazywania Szefowi KAS nie tylko informacji o schematach transgranicznych, ale także informacji o schematach innych niż transgraniczne (zwanych dalej schematami krajowymi). W przypadku schematów krajowych obowiązek dotyczy podmiotów spełniających tzw. kryterium kwalifikowanego korzystającego.

Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 na mocy tzw. tarczy antykryzysowej 1.0 i tarczy antykryzysowej 4.0 od 31 marca 2020 r. został zawieszony bieg terminów na raportowanie schematów podatkowych.
W przypadku schematów transgranicznych zawieszenie terminów co do zasady skończyło się z upływem 31 grudnia 2020 r. Natomiast nadal tj. do 30 dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zawieszone są terminy dotyczące schematów krajowych.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że skorzystanie z zawieszenia ww. terminów na raportowanie schematów krajowych ma charakter dobrowolny. Oznacza, to że podmioty zobligowane do raportowania nie muszą czekać do odwieszenia terminów i mogą na bieżąco wypełniać obowiązki wynikające z przepisów MDR. Czynności dokonane przez korzystających, promotorów i wspomagających jak i przez Szefa KAS (np. nadanie numeru schematu podatkowego) w okresie zawieszenia terminów są skuteczne.

Mimo zawieszenia terminów na raportowanie schematów krajowych rekomendujemy by nie czekać na odwieszenie terminów i na bieżąco raportować wszystkie schematy podatkowe, także te krajowe.

Za taką rekomendacją przemawia kilka istotnych argumentów. Po pierwsze po zniesieniu stanu epidemii podmioty, które na bieżąco nie identyfikowały i nie raportowały do Szefa KAS informacji o schematach krajowych będą miały maksymalnie 60 dni na przenalizowanie zdarzeń i zaraportowanie wszystkich schematów podatkowych wdrożonych lub udostępnionych od marca 2020 r. czyli z okresu co najmniej 18 miesięcy. Rodzi to ryzyko niewykonania obowiązku sprawozdawczego dotyczącego MDR, ewentualnie wykonanie go w sposób nieprawidłowy lub po terminie. Po drugie bieżące raportowanie pozwala na uniknięcie kumulacji obowiązków sprawozdawczych. Po trzecie, jak pokazuje praktyka sam proces przygotowania informacji o schemacie podatkowym jest często czasochłonny.

Wynika to z faktu, że aby rzetelnie i poprawnie przygotować informację o schemacie podatkowym MDR-1 należy m.in. sporządzić streszczenie opisu uzgodnienia oraz podać wyczerpujący, pełny opis schematu podatkowego (obejmujący np. opis czynności dokonanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii, opis powiazań pomiędzy podmiotami powiązanymi czy opis działalności, do której ma zastosowanie schemat podatkowy). Ponadto wymagające czasu może być pozyskanie informacji, które nie są w posiadaniu podmiotu składającego formularz MDR-1, przykładowo dodatkowych danych od innych podmiotów uczestniczących w schemacie podatkowym lub na które może mieć wpływ schemat podatkowy.

Mając na uwadze powyższe, wiele firm przesyła do Szefa KAS informacje o schematach podatkowych krajowych na bieżąco, o czym poinformował w czerwcowym wywiadzie dla Dziennika Gazeta Prawnej, Artur Gostomski ? dyrektor Departamentu Kluczowych Podmiotów w Ministerstwie Finansów[1].

 

Autor: Paweł Rosiński – Doradca podatkowy

 

[1] https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8183644,gostomski-chcemy-sie-skupic-na-merytorycznej-analizie-schematow-podatkowych-wywiad.html

X