Dokumentacją cen transferowych należy objąć przepływy środków finansowych oraz wysokość płaconych odsetek. Zatem wszystkie rozliczenia między uczestnikami cash poolingu będą co do zasady (tj. po przekroczeniu progów) podlegać obowiązkom dokumentacyjnym[1]. Wartość progu dokumentacyjnego dla transakcji finansowej, a co za tym idzie transakcji cash poolingu wynosi 10 mln zł[2].

W ramach obowiązków sprawozdawczych, podmioty powiązane obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych składają naczelnikowi urzędu skarbowego[3] (właściwemu dla podatnika), w terminie do końca 11.[4] miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (w przypadku roku podatkowego odpowiadającego kalendarzowemu do końca listopada), informację o cenach transferowych za rok podatkowy[5].

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29.08.2022[6], informacja o cenach transferowych zawiera informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące m. in. grupy kategorii i kategorie transakcji kontrolowanych oraz przedmiot tych transakcji.

Raportując transakcje kontrolowane w polu „Kategoria transakcji kontrolowanej” (SEKCJA E) należy przyporządkować każdą transakcję kontrolowaną do jednej z kategorii transakcji kontrolowanych. Do transakcji finansowych mają zastosowanie kody:

  • 1201-1206 dla transakcji finansowych oznaczających sprzedaż, oraz
  • 2201-2206 dla transakcji finansowych oznaczających zakup.

Dla transakcji finansowej związanej z zarządzaniem płynnością (cash pooling) mają zastosowanie poniższe kody:

Transakcje finansowe – sprzedaż
1202 Zarządzanie płynnością (cash pooling) – pozycje dodatnie

 

Transakcje finansowe – zakup
2202 Transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) – pozycje ujemne

 

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) w zakresie funkcjonalnym są podobne do transakcji udzielenia / pozyskania pożyczki lub kredytu. W związku z tym, dla umów zarządzania płynnością należy przyjąć analogiczną jak dla pożyczki zasadę ustalenia wartości transakcji kontrolowanej – w oparciu o wartość kapitału, przy czym z uwagi na charakter transakcji zarządzania płynności (cash pooling) dla ustalenia wartości należy przyjąć średni dzienny poziom rzeczywistego zobowiązania lub należności z tytułu finansowania.

W transakcji typu cash pooling, wartość kapitału jaki podmiot otrzymał lub udostępnił w ramach transakcji kontrolowanej w danym roku obrotowym, może nie wynikać z zawartej umowy. Wobec tego wartość transakcji należy ustalić na podstawie innych dokumentów (wyciągi bankowe, zestawienia obrotów i sald). Przy transakcji zarządzania płynnością należy ująć odrębnie salda dodatnie i ujemne (stronę przychodową i kosztową)[7].

Wartość transakcji kontrolowanych należy podać w kwocie netto w tysiącach złotych (bez VAT, bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki jest składana informacja TPR.

Informacja o cenach transferowych oprócz wartości transakcji kontrolowanej, w przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej zarządzania  płynnością (cash pooling), dodatkowo zawiera:

  1. Kwotę kapitału

W odniesieniu do kwoty kapitału należy wskazać łączną kwotę kapitału w walucie zgodnie z zawartą umową dotyczącą finansowania lub depozytu lub kwotę kapitału wynikającą z innych dokumentów,  jeżeli umowa nie została zawarta. W przypadku cash poolingu należy podać wskazany w umowie limit zadłużenia, a w przypadku braku takiego limitu w komórce należy wstawić cyfrę „0”.

  1. Wartość zadłużenia

Jeśli chodzi o wartość zadłużenia to należy wskazać rzeczywistą kwotę zadłużenia lub kwotę depozytu w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest informacja TPR.

W  przypadku cash pooling uzupełnia się średnią z dziennych sald pozycji ujemnych lub dodatnich w ciągu roku, w zależności od tego, czy podmiot, dla którego jest składana informacja TPR, występuje odpowiednio jako korzystający ze środków finansowych czy umożliwia korzystanie z własnych środków innym podmiotom w ramach cash pooling.

  1. Kwotę odsetek wraz z dodatkowymi prowizjami lub opłatami, jeżeli występują

W przypadku cash pooling uzupełnia się sumę wartości odsetek od pozycji dodatnich albo ujemnych, odpowiednio do pozycji w kolumnie „Wartość zadłużenia”.

  1. Walutę tych transakcji kontrolowanych

Ponadto należy wskazać walutę dla kwoty kapitału, zgodnie z kodem walut ISO 4217

Kod  Kraj / terytorium Waluta
AED Zjednoczone Emiraty Arabskie dirham ZEA
CHF Liechtenstein; Szwajcaria frank szwajcarski
CNY Chiny yuan renminbi
CZK Czechy korona czeska
DKK Dania korona duńska
EUR Andora; Austria; Belgia; Cypr; Estonia; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Irlandia; Litwa; Luksemburg; Łotwa; Malta; Monako; Niderlandy; Niemcy; Portugalia; Słowacja; Słowenia; Włochy euro
GBP Zjednoczone Królestwo funt szterling
HKD Hongkong dolar Hongkongu
HUF Węgry forint
PLN Polska złoty
RUB Rosja rubel rosyjski
SEK Szwecja korona szwedzka
SGD Singapur dolar singapurski
UAH Ukraina hrywna
USD Stany Zjednoczone; Brytyjskie Wyspy Dziewicze; Palau

Panama; Samoa Amerykańskie; Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych; Wyspy Marshalla

dolar amerykański

Źródło: Na podstawie: https://publications.europa.eu/code/pl/pl-5000700.htm

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 

[1] Interpretacja indywidualna DKIS, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.292.2022.4.EJ, https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/500553.

[2] Art. 11k ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 2021 poz. 1800.

[3] do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za rok 2021.

[4] Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych – do 31 grudnia 2022., https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/przedluzenie-terminow-na-zlozenie-oswiadczenia-o-sporzadzeniu-dokumentacji-cen-transferowych-oraz-informacji-tpr-w-roku-2022/.

[5] Art. 11t Ustawy CIT.

[6] § 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2022 poz. 1934.

[7] Pytanie nr 100., Informacja o cenach transferowych. Pytania i odpowiedzi. Wydanie II rozszerzone, Ministerstwo Finansów, Warszawa, październik 2021.

X