Dokumentacją cen transferowych należy objąć przepływy środków finansowych oraz wysokość płaconych odsetek. Zatem wszystkie rozliczenia między uczestnikami cash poolingu będą co do zasady (tj. po przekroczeniu progów) podlegać obowiązkom dokumentacyjnym[1]. Wartość progu dokumentacyjnego dla transakcji finansowej, a co za tym idzie transakcji cash poolingu wynosi 10 mln zł[2].

W ramach obowiązków sprawozdawczych, podmioty powiązane obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych składają naczelnikowi urzędu skarbowego[3] (właściwemu dla podatnika), w terminie do końca 11.[4] miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (w przypadku roku podatkowego odpowiadającego kalendarzowemu do końca listopada), informację o cenach transferowych za rok podatkowy[5].

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29.08.2022[6], informacja o cenach transferowych zawiera informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące m. in. grupy kategorii i kategorie transakcji kontrolowanych oraz przedmiot tych transakcji.

Raportując transakcje kontrolowane w polu „Kategoria transakcji kontrolowanej” (SEKCJA E) należy przyporządkować każdą transakcję kontrolowaną do jednej z kategorii transakcji kontrolowanych. Do transakcji finansowych mają zastosowanie kody:

  • 1201-1206 dla transakcji finansowych oznaczających sprzedaż, oraz
  • 2201-2206 dla transakcji finansowych oznaczających zakup.

Dla transakcji finansowej związanej z zarządzaniem płynnością (cash pooling) mają zastosowanie poniższe kody:

Transakcje finansowe – sprzedaż
1202Zarządzanie płynnością (cash pooling) – pozycje dodatnie

 

Transakcje finansowe – zakup
2202Transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) – pozycje ujemne

 

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) w zakresie funkcjonalnym są podobne do transakcji udzielenia / pozyskania pożyczki lub kredytu. W związku z tym, dla umów zarządzania płynnością należy przyjąć analogiczną jak dla pożyczki zasadę ustalenia wartości transakcji kontrolowanej – w oparciu o wartość kapitału, przy czym z uwagi na charakter transakcji zarządzania płynności (cash pooling) dla ustalenia wartości należy przyjąć średni dzienny poziom rzeczywistego zobowiązania lub należności z tytułu finansowania.

W transakcji typu cash pooling, wartość kapitału jaki podmiot otrzymał lub udostępnił w ramach transakcji kontrolowanej w danym roku obrotowym, może nie wynikać z zawartej umowy. Wobec tego wartość transakcji należy ustalić na podstawie innych dokumentów (wyciągi bankowe, zestawienia obrotów i sald). Przy transakcji zarządzania płynnością należy ująć odrębnie salda dodatnie i ujemne (stronę przychodową i kosztową)[7].

Wartość transakcji kontrolowanych należy podać w kwocie netto w tysiącach złotych (bez VAT, bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki jest składana informacja TPR.

Informacja o cenach transferowych oprócz wartości transakcji kontrolowanej, w przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej zarządzania  płynnością (cash pooling), dodatkowo zawiera:

  1. Kwotę kapitału

W odniesieniu do kwoty kapitału należy wskazać łączną kwotę kapitału w walucie zgodnie z zawartą umową dotyczącą finansowania lub depozytu lub kwotę kapitału wynikającą z innych dokumentów,  jeżeli umowa nie została zawarta. W przypadku cash poolingu należy podać wskazany w umowie limit zadłużenia, a w przypadku braku takiego limitu w komórce należy wstawić cyfrę „0”.

  1. Wartość zadłużenia

Jeśli chodzi o wartość zadłużenia to należy wskazać rzeczywistą kwotę zadłużenia lub kwotę depozytu w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest informacja TPR.

W  przypadku cash pooling uzupełnia się średnią z dziennych sald pozycji ujemnych lub dodatnich w ciągu roku, w zależności od tego, czy podmiot, dla którego jest składana informacja TPR, występuje odpowiednio jako korzystający ze środków finansowych czy umożliwia korzystanie z własnych środków innym podmiotom w ramach cash pooling.

  1. Kwotę odsetek wraz z dodatkowymi prowizjami lub opłatami, jeżeli występują

W przypadku cash pooling uzupełnia się sumę wartości odsetek od pozycji dodatnich albo ujemnych, odpowiednio do pozycji w kolumnie „Wartość zadłużenia”.

  1. Walutę tych transakcji kontrolowanych

Ponadto należy wskazać walutę dla kwoty kapitału, zgodnie z kodem walut ISO 4217

Kod Kraj / terytoriumWaluta
AEDZjednoczone Emiraty Arabskiedirham ZEA
CHFLiechtenstein; Szwajcariafrank szwajcarski
CNYChinyyuan renminbi
CZKCzechykorona czeska
DKKDaniakorona duńska
EURAndora; Austria; Belgia; Cypr; Estonia; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Irlandia; Litwa; Luksemburg; Łotwa; Malta; Monako; Niderlandy; Niemcy; Portugalia; Słowacja; Słowenia; Włochyeuro
GBPZjednoczone Królestwofunt szterling
HKDHongkongdolar Hongkongu
HUFWęgryforint
PLNPolskazłoty
RUBRosjarubel rosyjski
SEKSzwecjakorona szwedzka
SGDSingapurdolar singapurski
UAHUkrainahrywna
USDStany Zjednoczone; Brytyjskie Wyspy Dziewicze; Palau

Panama; Samoa Amerykańskie; Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych; Wyspy Marshalla

dolar amerykański

Źródło: Na podstawie: https://publications.europa.eu/code/pl/pl-5000700.htm

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 

[1] Interpretacja indywidualna DKIS, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.292.2022.4.EJ, https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/500553.

[2] Art. 11k ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 2021 poz. 1800.

[3] do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za rok 2021.

[4] Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych – do 31 grudnia 2022., https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/przedluzenie-terminow-na-zlozenie-oswiadczenia-o-sporzadzeniu-dokumentacji-cen-transferowych-oraz-informacji-tpr-w-roku-2022/.

[5] Art. 11t Ustawy CIT.

[6] § 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2022 poz. 1934.

[7] Pytanie nr 100., Informacja o cenach transferowych. Pytania i odpowiedzi. Wydanie II rozszerzone, Ministerstwo Finansów, Warszawa, październik 2021.

X