W ramach obowiązków sprawozdawczych, podmioty powiązane obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych składają naczelnikowi urzędu skarbowego[1] (właściwemu dla podatnika), w terminie do końca 11.[2] miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (w przypadku roku podatkowego odpowiadającego kalendarzowemu do końca listopada), informację o cenach transferowych za rok podatkowy[3].

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.08.2022 r.[4], informacja o cenach transferowych zawiera informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące m. in. grupy kategorii i kategorie transakcji kontrolowanych oraz przedmiot tych transakcji.

Raportując transakcje kontrolowane w polu „Kategoria transakcji kontrolowanej” (SEKCJA E) należy przyporządkować każdą transakcję kontrolowaną do jednej z kategorii transakcji kontrolowanych. Do transakcji finansowych mają zastosowanie kody:

 • 1201-1206 dla transakcji finansowych oznaczających sprzedaż, oraz
 • 2201-2206 dla transakcji finansowych oznaczających zakup.

Dla transakcji finansowych związanych z udzieleniem lub uzyskaniem poręczeń lub gwarancji mają zastosowanie poniższe kody:

Transakcje finansowe – sprzedaż
1203 Udzielenie gwarancji lub poręczenia

 

Transakcje finansowe – zakup
2203 Uzyskanie gwarancji lub poręczenia

Wartość transakcji kontrolowanej odpowiada sumie gwarancyjnej – w przypadku poręczenia lub gwarancji[5]. Wartość transakcji kontrolowanej określa się na podstawie:

  • otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego albo
  • umów lub innych dokumentów – w przypadku, gdy faktura nie została wystawiona lub w przypadku transakcji finansowych albo
  • otrzymanych lub przekazanych płatności – w przypadku, gdy nie jest możliwe określenie tej wartości na podstawie pkt 1 i 2[6].

Wartość transakcji kontrolowanych należy podać w kwocie netto w tysiącach złotych (bez VAT, bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki jest składana informacja TPR.

Ponadto, informacja o cenach transferowych oprócz wartości transakcji kontrolowanej, w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania poręczeń lub gwarancji, dodatkowo zawiera:

 1. Kwotę kapitału

W odniesieniu do kwoty kapitału należy wskazać łączną kwotę kapitału w walucie zgodnie z zawartą umową dotyczącą finansowania lub depozytu lub kwotę kapitału wynikającą z innych dokumentów, jeżeli umowa nie została zawarta.

W przypadku gwarancji lub poręczeń wskazuje się wartość sumy gwarancyjnej.

 1. Wartość zadłużenia

Jeśli chodzi o wartość zadłużenia to należy wskazać rzeczywistą kwotę zadłużenia lub kwotę depozytu w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest informacja TPR.

W przypadku gwarancji lub poręczeń w polu “Wartość zadłużenia” uzupełnia się wartość faktycznie poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest Informacja TPR[7].

 1. Kwotę odsetek wraz z dodatkowymi prowizjami lub opłatami, jeżeli występują

W przypadku poręczenia lub gwarancji uzupełnia się wartość wynagrodzenia:

  • należnego i naliczonego (memoriałowo) oraz
  • otrzymanego lub zapłaconego (kasowo)

za udzielenie lub uzyskanie poręczenia lub gwarancji w okresie, za jaki jest składana informacja TPR.

 1. Walutę tych transakcji kontrolowanych

Ponadto należy wskazać walutę dla kwoty kapitału, zgodnie z kodem walut ISO 4217.

NIEODPŁATNE PORĘCZENIE RÓWNIEŻ STANOWI TRANSAKCJĘ KONTROLOWANĄ

Zgodnie ze stanowiskiem NSA[8], nieodpłatność bądź częściowa odpłatność udzielenia poręczenia nie jest zdarzeniem obojętnym gospodarczo zarówno dla podmiotu go udzielającego, jak i podmiotu, którego zobowiązanie jest poręczane. Udzielenie poręczenia skutkuje bowiem przyjęciem – przez podmiot udzielający, ryzyka niewywiązywania się dłużnika ze swojego zobowiązania względem wierzyciela. Ryzyko to posiada okresową wartość, tj. cenę, którą uzyskujący zabezpieczenie w normalnych warunkach rynkowych musiałby zapłacić udzielającemu zabezpieczenia.

Na gruncie cen transferowych pojęcie jakim jest transakcja należy traktować jak synonim pojęcia umowa.

W konsekwencji, nieodpłatne poręczenie stanowi transakcję w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Powyższe oznacza, że również dla transakcji nieodpłatnego poręczenia należy sporządzić dokumentację cen transferowych oraz ująć to zdarzenie w Informacji o cenach transferowych  link do formularza TPR-C.

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, obowiązki dokumentacyjno – sprawozdawcze przesunięto:

  • do 30 września 2022 r. – dla informacji TPR, których termin złożenia upływał w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., oraz
  • 3 miesiące – dla informacji TPR, których termin złożenia upływał w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Powyższe oznacza, iż podatnicy których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powinni zrealizować obowiązki dokumentacyjno – sprawozdawcze za 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 

[1] do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za rok 2021.

[2] Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych – do 31 grudnia 2022 r., https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/przedluzenie-terminow-na-zlozenie-oswiadczenia-o-sporzadzeniu-dokumentacji-cen-transferowych-oraz-informacji-tpr-w-roku-2022/.

[3] Art. 11t Ustawy CIT.

[4] § 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2022 poz. 1934.

[5] Art. 11l ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT.

[6] Art. 11l ust. 2 Ustawy CIT.

[7] Pytanie nr 103., Informacja o cenach transferowych. Pytania i odpowiedzi. Wydanie II rozszerzone, Ministerstwo Finansów, Warszawa, październik 2021.

[8] Wyrok NSA z 02.03.2022 o sygn. II FSK 1475/19.

X