Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym progi dokumentacyjne. Wartość limitu dla transakcji finansowej wynosi 10 mln zł[1].

W ramach obowiązków sprawozdawczych podmioty powiązane obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych składają naczelnikowi urzędu skarbowego[2] (właściwemu dla podatnika), w terminie do końca 11.[3] miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (w przypadku roku podatkowego odpowiadającego kalendarzowemu do końca listopada), informację o cenach transferowych za rok podatkowy[4].

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.08.2022[5], informacja o cenach transferowych zawiera informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące m. in. grupy kategorii i kategorie transakcji kontrolowanych oraz przedmiot tych transakcji.

Raportując transakcje kontrolowane w polu „Kategoria transakcji kontrolowanej” (SEKCJA E) należy przyporządkować każdą transakcję kontrolowaną do jednej z kategorii transakcji kontrolowanych. Do transakcji finansowych mają zastosowanie kody:

  • 1201-1206 dla transakcji finansowych oznaczających sprzedaż, oraz
  • 2201-2206 dla transakcji finansowych oznaczających zakup.

Dla transakcji finansowej związanej z udzieleniem finansowania lub uzyskaniem finansowania w postaci kredytu, pożyczki, nabycia obligacji lub innej formy finansowania mają zastosowanie poniższe kody:

Transakcje finansowe – sprzedaż
1201 Udzielenie finansowania (kredyt, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma finansowania)

 

Transakcje finansowe – zakup
2201 Transakcja związana z uzyskaniem finansowania (kredyt, pożyczka, emisja obligacji lub inna forma finansowania)

Transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym w formie pożyczek należy rozpatrywać zgodnie z podziałem na pożyczki udzielone  i otrzymane.

Wartość transakcji kontrolowanej odpowiada wartości kapitału – w przypadku pożyczki, kredytu lub depozytu[6]. Co do zasady, wartość transakcji ustalana jest na podstawie umowy. Jednak, gdy spłaty pożyczki wynikają z innych dokumentów – jak np. harmonogram spłat – to wartość kapitału jest ustalana na podstawie tych innych dokumentów. Otrzymane lub przekazane płatności mogą być podstawą do określenia wartości transakcji w przypadku, gdy nie jest możliwe określenie tej wartości na podstawie umów lub innych dokumentów[7].

Wartość transakcji kontrolowanych należy podać w kwocie netto w tysiącach złotych (bez VAT, bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki jest składana informacja TPR.

Ponadto, informacja o cenach transferowych oprócz wartości transakcji kontrolowanej, w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, dodatkowo zawiera:

 1. Kwotę kapitału

W odniesieniu do kwoty kapitału należy wskazać łączną kwotę kapitału w walucie zgodnie z zawartą umową dotyczącą finansowania lub depozytu lub kwotę kapitału wynikającą z innych dokumentów, jeżeli umowa nie została zawarta. Przez wartość kapitału należy rozumieć najwyższą kwotę kapitału udostępnionego w danym okresie raportowanym. Jeśli w umowie przewidziano limit finansowania (np. maksymalną wartość linii kredytowej), to należy wskazać ten limit. Kwota kapitału powinna zostać zaokrąglona do pełnych tysięcy (bez miejsc po przecinku).

 1. Wartość zadłużenia

Jeśli chodzi o wartość zadłużenia to należy wskazać rzeczywistą kwotę zadłużenia lub kwotę depozytu w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest informacja TPR.

 1. Kwotę odsetek wraz z dodatkowymi prowizjami lub opłatami, jeżeli występują

W polu kwota odsetek należy wpisać w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) łączną kwotę odsetek:

  • należnych i naliczonych  (memoriałowo)
  • otrzymanych lub zapłaconych (kasowo)

za okres, za jaki jest składana informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami, związanymi z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania, oraz

 1. Walutę tych transakcji kontrolowanych

Ponadto, należy wskazać walutę dla kwoty kapitału, zgodnie z kodem walut ISO 4217.

Jeśli w danym roku podatkowym wystąpi obowiązek dokumentacyjny tj. wartość pożyczki przekroczy próg 10 mln zł, to dokumentacja cen transferowych powinna zostać sporządzania w każdym roku podatkowym do momentu spłaty pożyczki.

Safe harbour

W przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki, podatnik może skorzystać z uproszczenia safe harbour. Organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki, przy spełnieniu ustawowych warunków, w sytuacji skorzystania podatnika z mechanizmu safe harbour[8]. Natomiast podatnicy nadal są w obowiązku raportowania transakcji finansowej korzystającej z uproszczenia safe harbour w informacji o cenach transferowych.

W 2022 roku zaszły zmiany warunków niezbędnych do zastosowania mechanizmu safe harbour dla transakcji finansowych. Zgodnie z Obwieszczeniem MF z 21.12.2021 r.[9], od 2022 roku mają zastosowanie nowe rodzaje stopy bazowej i wysokości marż.

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, obowiązki dokumentacyjno – sprawozdawcze przesunięto:

  • do 30 września 2022 r. – dla informacji TPR, których termin złożenia upływał w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., oraz
  • 3 miesiące – dla informacji TPR, których termin złożenia upływał w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Powyższe oznacza, iż podatnicy których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powinni zrealizować obowiązki dokumentacyjno – sprawozdawcze za 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 

[1] Art. 11k ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 2021 poz. 1800.

[2] Do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za rok 2021.

[3] Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych – do 31 grudnia 2022., https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/przedluzenie-terminow-na-zlozenie-oswiadczenia-o-sporzadzeniu-dokumentacji-cen-transferowych-oraz-informacji-tpr-w-roku-2022/

[4] Art. 11t Ustawy CIT.

[5] § 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2022 poz. 1934.

[6] Art. 11l ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT.

[7] Odpowiedź na interpelację / zapytanie poselskie; DCT2.054.2.2021, https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/481008;keyWords=DCT2

[8] Art. 11g Ustawy CIT.

[9] Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M.P. 2021 poz. 1192).

X