Z dniem 1.1.2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obowiązki raportowania transakcji grupowych. Rozszerzono katalog transakcji dokonywanych z podmiotami mającymi siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w raju podatkowym o transakcje sprzedażowe. Dodatkowo wprowadzono nowy limit 500 000 zł dotyczący transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi lub niepowiązanymi lub z tymi dwoma rodzajami podmiotów jeśli rzeczywistym właścicielem jest odbiorca z raju podatkowego i jednocześnie strona transakcji (podmiot powiązany lub niepowiązany) prowadzi jakiekolwiek rozliczenie z rajem podatkowym (więcej pisaliśmy o tym tu: Zmiany w transakcjach realizowanych z rajami podatkowymi od 2021 roku. Na czym polega domniemanie dotyczące rzeczywistego właściciela i obowiązek dochowania należytej staranności?).

Poza nowymi obowiązkami pozostaje obowiązek dołączania do każdej dokumentacji podatkowej local file analizy cen transferowych. Istotnym jest aby analiza była sporządzana ex ante. Ustalenie przedziałów rynkowych przed rozpoczęciem transakcji pozwala bowiem na kalkulację wskaźnika rentowności (ang. Profit Level Indicator) na bezpiecznym podatkowo poziomie.

Kolejnym obowiązkiem, który uległ zmianie jest sporządzanie informacji rocznej TPR. Rozszerzono zakres TPR m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku ujawniania kompensaty transakcji.

Pomimo ponownego wydłużenia terminu raportowania do 31 grudnia 2021 r. za 2020 r. (pierwsze wydłużenie dotyczyło 2019 r.) nadal podatnicy mają wiele wątpliwości w interpretacji przepisów. Projekt interpretacji ogólnej z 31 marca 2021 r. dotyczący definicji transakcji kontrolowanych ma służyć podatnikom w łatwiejszej identyfikacji zdarzeń oraz czynności objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.

 

Autor: dr Jarosław F. Mika – Doradca podatkowy nr wpisu 10 625

X