W dniu 28 stycznia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.365.2021.1.AK w przedmiocie ustalenia:

  1. Czy w sytuacji korekty spełniającej łącznie warunki wskazane w art. 11e updop (korekta cen transferowych, zobacz więcej: Warunki dokonania korekty cen transferowych), dotyczącej roku podatkowego zakończonego przed 1 stycznia 2021 r. i dokonywanej po 30 kwietnia 2021 r., korekta powinna zostać dokonana poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów przez Wspólników?
  2. Czy w sytuacji korekty spełniającej łącznie warunki wskazane w art. 11e updop (korekta cen transferowych), dotyczącej okresu, w którym Spółki Komandytowe były zarówno transparentne podatkowo oraz posiadały status podatnika CIT (korekty dotyczące roku 2021) i dokonywanej po 30 kwietnia 2021 r., korekta powinna zostać dokonana poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów zarówno przez Wspólników oraz Spółkę Komandytową – w proporcji odpowiadającej długości okresu, w którym Spółka Komandytowa pozostawała podmiotem transparentnym podatkowo oraz posiadała status podatnika CIT?

Wnioskodawca (A Sp. k.) jest spółką komandytową z siedzibą w Polsce, której komandytariuszem jest Grupa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (Grupa), a komplementariuszem – X (X sp. z o.o.). A Sp. k. oraz Grupa stały się od 1 maja 2021 r. podatnikami CIT, podlegającymi w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Rokiem obrotowym dla A Sp. k., Grupy oraz Wspólników jest rok kalendarzowy.

W ocenie Wnioskodawcy w związku z tym, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. Spółka Komandytowa była transparentna podatkowo, natomiast od dnia 1 maja 2021 r. uzyskała status podatnika CIT, przedmiotowe korekty powinny być ujmowane zarówno przez Wspólników – w części dotyczącej 4 z 12 miesięcy roku (od stycznia do kwietnia), jak i przez Spółkę Komandytową – w części dotyczącej 8 z 12 miesięcy roku (od maja do grudnia).

W jaki sposób dokonać korekty?

Stosownie do art. 11e ustawy o CIT, podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są przy łącznym spełnieniu warunków określonych w ustawie. W przypadku korekty spełniającej warunki korekty cen transferowych, dotyczącej roku podatkowego zakończonego przed 1 stycznia 2021 r. i dokonywanej po 30 kwietnia 2021 r., korekta powinna zostać dokonana poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów lub kosztów uzyskania przychodów, w okresie którego korekta dotyczy tj. okresie kiedy spółka była transparentna podatkowo, czyli korekta będzie dotyczyć przychodów i kosztów rozliczanych przez wspólników spółki. W ocenie organu podatkowego stanowisko w zakresie pytania oznaczonego nr 1 w odniesieniu do roku podatkowego zakończonego przed 1 stycznia 2021 r. jest prawidłowe.

Odnosząc się do wątpliwości objętych pytaniem oznaczonym nr 2 wskazać należy, że zgodnie z Objaśnieniami dotyczącymi korekty cen transferowych, celem korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT jest dostosowanie cen transferowych za dany okres rozliczeniowy do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej. Korekta taka wynika z wcześniejszych transakcji/zdarzeń i stanowi działanie dostosowawcze, a nie stanowi odrębnej transakcji kontrolowanej. Korekta cen transferowych ma zmieniać wysokość już osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów i ujmowana jest w okresie rozliczeniowym, którego ona dotyczy. Korekta cen transferowych jest korektą następczą w celu dostosowania rozliczeń (w odniesieniu do transakcji kontrolowanej, grupy transakcji kontrolowanych lub całości jednorodnej działalności podmiotu powiązanego) do poziomu zgodnego z zasadą ceny rynkowej.

W związku z powyższym, zasadne jest, by korekta cen transferowych dotycząca transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi odnoszona była do okresu rozliczeniowego, w którym te transakcje były dokonywane. W przypadku spółki komandytowej objętej opodatkowaniem CIT od 1 maja 2021 r., korekta cen transferowych powinna pozwolić na dostosowanie do cen rynkowych, cen z okresu od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz okresu od 1 maja do 31 grudnia 2021 r. W ocenie DKIS brak jest podstaw do szacunkowej korekty cen, proporcjonalnie do długości okresu, a stanowisko oznaczone pytaniem nr 2 jest nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X