W praktyce gospodarczej często występują sytuacje, w których poziom ceny transferowej w trakcie roku nie ulega znaczącym modyfikacjom, w efekcie powodując odchylenia pomiędzy zrealizowanym poziomem rentowności podmiotu powiązanego a rynkowym poziomem rentowności, wynikającym przykładowo z analizy porównawczej. Taka sytuacja może mieć miejsce chociażby w relacji producenta o ograniczonym zakresie funkcji, ryzyk i aktywówUsuń taksonomię Warunki dokonania korekty cen transferowych; korekta cen transferowych; przesłanki korekty; Warunki dokonania korekty cen transferowych; korekta cen tra z podmiotem centralnym zarządzającym łańcuchem dostaw – który to podmiot nie zawsze będzie stroną bezpośrednich transakcji z producentem. Po zakończeniu roku, wskutek wystąpienia zmian okoliczności istotnych z punktu widzenia cen transferowych suma wynagrodzenia otrzymanego przez producenta w trakcie roku może nie być wystarczająca do osiągnięcia rynkowego poziomu rentowności, co skutkuje dokonaniem korekty rentowności w celu dostosowania wyniku finansowego do poziomu rynkowego.[1]

Korekta cen transferowych oznacza dostosowanie cen transferowych. Natomiast za cenę transferową  przyjmuje się cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy, wskaźnik finansowy bądź inaczej określony rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych między podmiotami powiązanymi w wyniku istniejących między nimi powiązań. Celem korekty cen transferowych jest dostosowanie cen transferowych za dany okres rozliczeniowy do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej (ang. arm’s length principle). Korektę cen transferowych należy traktować jako korektę retrospektywną, odnosi się ona do rozliczeń między podmiotami powiązanymi w przeszłości, a nie jest samoistnym, nowym zdarzeniem gospodarczym.

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw[2], wprowadzono przepisy dotyczące zasad ujmowania korekt cen transferowych (ang. transfer pricing compensating adjustments). Przepisy te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Celem wprowadzenia regulacji dotyczących korekty cen transferowych jest doprecyzowanie momentu ujęcia korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu korekty cen transferowych i ujednolicenie podejścia w tym zakresie.[3]

Poniżej w tabeli przedstawione zostały przesłanki stanowiące podstawę do dokonania korekt cen transferowych w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

Tabela 1. Przesłanki warunkujące dokonanie korekt cen transferowych w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

Poniżej w tabeli przedstawione zostały warunki dokonania korekt cen transferowych w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

Tabela 2. Warunki dokonania korekt cen transferowych w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123) z dniem 1 grudnia 2020 r. weszły w życie uproszczenia w zakresie cen transferowych.

Zmiana dotyczy  braku obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty cen transferowych – jeśli rok podatkowy, którego dotyczy korekta, lub moment jej dokonania przypada na okres, w którym w całej Polsce obowiązywał stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19. Dotychczas obowiązek potwierdzenia dokonania korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy (CIT-8), którego dotyczy ta korekta wynikał z art. 11e ustawy CIT.

W ramach projektu ustawy podatkowej Polskiego Ładu, zaproponowano m.in. nowelizacje przepisów dotyczących korekt cen transferowych:

    • możliwość dokonania korekty cen transferowych in minus także w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty cen transferowych w określonej wysokości przez podmiot powiązany (w pierwotnym brzmieniu przepisów musiało być to oświadczenie),
    • uchylenie jednego z warunków dokonania korekty poprzez propozycję rezygnacji z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym.

 

Autor – Marta Kiryczuk – Asystent podatkowy

 

[1] https://www.podatki.gov.pl/media/6900/objasnienia-podatkowe-w-zakresie-cen-transferowych-z-31-marca-2021-r-nr-2-korekta-cen-transferowych.pdf

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002193/U/D20182193Lj.pdf

[3] https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9060A2C883ED1DE4C12583130069CECC/%24File/2860-uzas.docx

X