W dniu 7 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.187.2022.1.BS w zakresie ustalenia:

  1. Czy kwota czynszu za wydzierżawienie części zakładu kamieniarskiego stanowi ukryty zysk?
  2. Czy kwota wynagrodzenia za świadczone usługi wózkiem widłowym wraz z operatorem stanowi ukryty zysk?

Dysponowanie zakładem kamieniarskim jest niezbędne na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej zgodnej z jej PKD. Jednak obecnie Spółka nie jest właścicielem zakładu kamieniarskiego, w którym mogłaby prowadzić działalność gospodarczą. Spółka nie posiada wystarczających środków finansowych na zakup i wyposażenie zakładu kamieniarskiego. Spółka rozwija swoją działalność i pozyskała nowe zlecenia. Spółka nie jest jeszcze na takim etapie działalności, aby samodzielnie nabyć na własność w pełni wyposażony i gotowy do produkcji zakład. Spółka zawarła umowę dzierżawy części zakładu kamieniarskiego w celu prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Wydzierżawiającymi są dwie osoby fizyczne, które są udziałowcami Spółki.

Organ podatkowy w interpretacji wskazał, że w relacji spółka – wspólnik istotne w przedmiocie ukrytego zysku jest to, czy wspólnik zadbał o wyposażenie spółki w aktywa niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej i czy ewentualny niedobór tych aktywów nie jest przyczyną działań polegających na dokapitalizowywaniu w następstwie tego spółki, tj. dokapitalizowywaniu w innej formie niż w postaci wkładu do spółki (np. w formie pożyczki, udostępniania nieruchomości).

Ponadto, ocena czy transakcja mogłaby zostać zawarta między podmiotami niepowiązanymi nie powinna się ograniczać jedynie do oceny ustalonej ceny transakcji według wartości rynkowej, ale powinna również uwzględnić fakt, czy doszłoby w ogóle do zawarcia danej transakcji, gdyby nie uczestniczyły w niej podmioty powiązane tj. czy doszłoby do takiej transakcji między podmiotami niepowiązanymi. Dokonując takiej oceny należy uwzględnić potrzeby spółki z punktu widzenia przedmiotu jej działalności, zasadności zakupu lub świadczenia takiej transakcji w aspekcie sytuacji majątkowej spółki czy faktycznych jej potrzeb biznesowych.

Fakt, że Spółka nie posiada własnego zakładu kamieniarskiego jak również wózka widłowego, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i zwarła umowę dzierżawy części zakładu kamieniarskiego i umowę o świadczenie usług wózkiem widłowym wraz z operatorem od swoich wspólników, prowadzi do wniosku, że wspólnicy Spółki nie zadbali o wyposażenie Spółki w aktywa niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej. Ustalenie czynszu na zasadach rynkowych nie oznacza, że inne przesłanki wskazane w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT nie zostały spełnione.

Wobec powyższego, w ocenie DKIS kwota czynszu za wydzierżawienie części zakładu kamieniarskiego przez udziałowców Spółki oraz wynagrodzenie za świadczone usługi wózkiem widłowym (który stanowi własność wspólników Spółki cywilnej) wraz z operatorem będą stanowiły ukryty zysk na podstawie art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, a tym samym będzie on podlegać opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółki.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X