Przypominamy, iż obecnie informacja o cenach transferowych może zostać podpisana przez:

  1. osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
  2. osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu

– przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Nierezydent może podpisać informację o cenach transferowych TPR z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Wymagane jest występowanie w danych podatnika identyfikatora podatkowego zgodnie z eIDAS oraz ETSI EN 319 412-1 (pole SerialNumber).

Certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego musi zawierać identyfikator PESEL lub NIP osoby podpisującej.

Nierezydent musi posiadać pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1). Identyfikator wykorzystywanyw kwalifikowanym podpisie elektronicznym powinien być tożsamy z identyfikatorem podanym w ważnym pełnomocnictwie UPL-1.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

X